Sep 19, 2019
HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
pin locationLocation
pin location
Huai Khwang, Bangkok
salary iconSalary
salary icon17,000 - 30,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan การรับพนักงานร้านอาหาร Restaurant เปิดใหม่ และสรรหาอัตรากำลังทดแทน
 • 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ,ชุมชน,สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยฯ หา Sourcing เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมงานกับร้านอาหาร Restaurant
 • 3.ประสานงานและร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน / Job Fair/ Campus กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • 4.รับสมัครและคัดเลือกพนักงานร้านอาหาร Restaurant ประเภทต่างๆ (Part Time / Full Time) เช่น ทวิภาคีฝึกงาน/สหกิจศึกษา และพนักงานพิการ ร่วมกับทีม ของแบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบตาม Requirement และเป้าหมายที่กำหนด
 • •สาขาเปิดใหม่ New Store
 • •สาขาที่ขออัตรากำลังทดแทน Replace
 • 5.รับสมัครและคัดเลือกพนักงานร้านอาหาร Restaurant (ทีมงาน) ระดับ 4-6 ของ Restaurant ร่วมกับทีม ของแบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบตาม Requirement และเป้าหมายที่กำหนด
 • •สาขาเปิดใหม่ New Store
 • •สาขาที่ขออัตรากำลังทดแทน Replace
 • 6.สรุปและรายงานผลการสรรหาพนักงานประจำเดือนของแบรนด์เพื่อนำเสนอตามสายบังคับบัญชา
 • 7.ดูแล-รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
 • 8.ประสานงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ มูลนิธิ/นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรการศึกษา และแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาพนักงานกลุ่มการศึกษาและพนักงานพิการอย่างต่อเนื่อง
 • 9.ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆกับพนักงานกลุ่มการศึกษาและพนักงานพิการ
 • 10.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพนักงานใหม่ /ความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องและความถูกต้องของ Data พนักงานใหม่แบรนด์ที่ดูแลทั้งหมด เช่น เอกสารสมัคร วันเริ่มงาน สัญญาจ้าง เลขที่บัญชี การค้ำประกัน ฯลฯ
 • 11.ดูแล-รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
 • 12.แนะนำและให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ของแบรนด์ที่รับผิดชอบ
 • 13.สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทกับร้านอาหาร Restaurant แบรนด์ที่ดูแลรับผิดชอบให้ทราบและเข้าใจ
 • 14.สื่อสารและให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ/ค่าจ้างแก่พนักงาน
 • 15.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย
 3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร / ด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์ในองค์กร 2-3 ปี
 4. มีบุคลิกภาพ อัธยาศัยดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริการเป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงนโยบายของบริษัทๆ ได้
 9. สามารถเดินทางได้ เช่นออกนอกพื้นที่ ไปต่างจังหวัดได้
Benefits
 • รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม ความมั่นคงสูง
 • หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข
 • - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าอาหาร
 • - ข้าวสวยฟรี
 • - ตรวจสุขภาพร่างกาย
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - การปรับอัตราจ้าง
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - ส่วนลดการซื้อสินค้า
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์, Sport day, ท่องเที่ยวประจำปี
 • และอื่น ๆ ตามโครงสร้างสวัสดิการของทางบริษัทฯ
 • หมายเหตุ: สำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน
 • หมายเหตุ: โรงงาน ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • - ส่งจดหมายสมัครงาน
 • - ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
Contacts
Human Resource
OISHI Group
Email : oishigroup_490@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.