Sep 19, 2019
Business Analyst (Account, Finance and Budget)
pin locationLocation
pin location
Watthana, Bangkok
salary iconSalary
salary icon35,000-45,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - รวบรวม จำแนก จัดสรร จัดเก็บข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และ คาดการณ์
 • - การให้ข้อมูลและจัดทำรายงานแก่ผู้บริหารภายในกิจการ เพื่อนำไปใช้วางแผน ควบคุมและตัดสินในในการดำเนินการ โดยข้อมูลมีลักษณะที่ยืดหยุ่นตามประเด็นของปัญหาจากการตัดสินใจ และสามารถนำเสนอรายงานตามที่บริหารต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1. งานเกี่ยวกับงบประมาณ
 • - สรุปคาดการณ์แผนงานธุรกิจรายเดือน และการ Revised ที่เกิดขึ้น
 • - สรุปผลการประเมิน และควบคุมนำเสนอผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานภายในบริษัท
 • 2. งานบัญชีบริหาร
 • - จัดเตรียม วางแผน ประสานงาน เพื่อจัดทำรายงานผลดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการประชุม EXCOM
 • - จัดเตรียม วางแผน ประสานงาน เพื่อจัดทำรายงานงบการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อการประชุม คณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถึอหุ้น
 • 3. เตรียมความพร้อมที่สนับสนุนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการตามที่ผู้บริหารต้องการ
 • - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาตร์ และบริหารธุรกิจ
 2. มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ในงานด้านบัญชีบริหารและการจัดทำงบประมาณ
 3. สามารถใช้ MS Excel Word ProwerPoint
 4. เข้าใจ DataBase
 5. มีทักษะการวิเคราะห์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ระยะเวลาจำกัด มีภาวะความเป็นผู้นำ
Benefits
 • - กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • - เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • - กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต
 • - กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
 • - กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร
 • - การฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน)
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
How to apply
 • ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
 • ส่ง Resume สมัครงานมาที่ Email (Resume ที่มีภาพถ่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71
Phrakhanong Nuea Watthana Bangkok
Tel. : 02-339-3999 ต่อ 3121, 3122
Email : sorkonfoods_397@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-339-3990
Location
Phrakhanong Nuea Watthana Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนงลงฝั่งไปรษณีย์พระโขนงต่อมอเตอร์ไซค์วินมาบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.