รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

หัวหน้าแผนกนวัตกรรม

pin locationLocation
pin location

Prasat, Surin

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือนํามาปรับใช้ในการผลิตสินค้าและการดําเนินกิจกรรมขององค์กร 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาดในปัจจุบัน 3. ปรับปรุงสินค้าปัจจุบันและปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.1. วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที แท้จริง (Root cause) เพื อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก 3.2. วางแผนและดําเนินการร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost down) อย่างเป็นระบบ 3.3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 3.4. ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ ม ( Value added) ให้กับสินค้าหลักขององค์กร 4. บริหารจัดการเพื อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต (7 Waste) อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ดําเนินการปฏิบัติงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม NPD Process และ Production Development Process 6. ติดต่อ ประสานงานสือสารกับหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้โครงการต่าง ๆสําเร็จภายในเวลาที กําหนด 7. จัดทําและทบทวนเอกสารที เกียวข้องทางเทคนิค เช่น RM, PM, FG specification, Recipe, Process Standard เป็นต้น 8. ค้นหา/เสนอข้ออนุมัติการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรืองานส่งวิเคาะห์ตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก 9.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทและระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น FSSC 2200, ISO 14000 และอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร, เคมี, อุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, เครืองกล หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ทางอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านกระบวนการผลิต,การปรับปรุงงาน หรือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านอุตสาหกรรมนํ าตาลหรืออุตสาหกรรมอาหารอื น ๆ
  4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (PDCA) ในการทํางานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
  5. มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP, HACCP, Food safety
How to apply
- ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ป้อมยามหน้าบริษัท - สมัครทาง E-mail - สมัครทางเว็ปไซต์ Jobthai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
246 ม.13 นิคมอุตสาหกรรมปราสาท
Prue Prasat Surin 32140
Email : surinsugar_111@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-551-604
Location
Prue Prasat Surin
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.