Nov 20, 2019
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
pin locationLocation
pin location
Bang Kho Laem, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารสินทรัพย์และภาษีอากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • 2.ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวด โดยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป POS & ERP หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในอนาคตให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อตารางเวลาที่กำหนด
 • 4.ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานในทุกด้านพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
 • 5.ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงบประมาณและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
 • 6.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการยื่นรายการและการนำส่งภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลาที่ทางราชการกำหนด
 • 7.ควบคุมและตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริง โดยครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีการจัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ
 • 8.บริหารจัดการระบบการควบคุมการนำส่งเอกสารและข้อมูลให้สำนักงานตรวจสอบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมในรูปแบบของการ Tracking รายการเอกสาร จำนวน กำหนดระยะเวลาที่ต้องจัดส่ง รวมถึงกำหนดดูแล ผู้รับผิดชอบ
 • 9.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าส่งผลต่อกำไรขององค์กร นำเสนอต่อผู้บริหาร และข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสู่การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 10.บริหารจัดการระบบการตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อแผนกที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบในรูปของผังบัญชี เพื่อให้ทราบถึงหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และ สามารถลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 11.ดูแลควบคุมทีมงานแคชเชียร์ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวิธีการจัดทำ Cash Tracking ประจำวัน
Qualifications
 1. จบการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
 2. อายุ 35 ปี ไม่เกิน 45 ปี เพศ หญิง /ชาย
 3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะด้าน Computer
 5. มีความรู้เรื่องระบบ Express/POS /ERP
 6. เคยผ่านงานธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนต่อแรงกดดัน
Benefits
 • - ค่าอาหาร ทุกตำแหน่ง
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • - งาน Staff party
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - Service Charge บางตำแหน่ง
 • - ประกันสังคม
 • - ค่า Incentive
How to apply
 • - สมัครผ่านทาง E-mail
 • - สมัครผ่าน jobthai.com
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
Tel. : 086-368-5166
Email : twst-group_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: twstjob
Location
Wat Phrayakrai Bang Kho Laem Bangkok
Directions
 • BTS ลงสถานีตากสิน
 • -รถเมย์ สาย 1,15,75,547
 • -รถสองแถวใหญ่ วัดลาดบัวขาว
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.