เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 พบ 161,762 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
84%
22 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  14,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , พนักงาน , หัวหน้าฝึกงาน
98%
29 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. ช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร R&D. Engineering , ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล
83%
30 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปวส. พัฒนาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อาชีวพัทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT , จนท.ไอที
97%
23 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    HR Officer/Administrative,Purchasing,Accounting/Finance
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี Tourism Management Udon Thani Rajabhat University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kut Chap Prachasan School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Receptionist , Banquet , Administrative , Housekeeping
94%
26 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ช่างเขียนแบบ
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  24,000 +
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการออก-แบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design engineer
88%
26 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประมาณราคา , วิศวกรโยธา
96%
30 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Quality,Admin,Inspection
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อำนาจเจริญ เงินเดือน :  13,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Inspection , production
82%
26 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
94%
25 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process operator staff , QC
90%
35 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Business Development Consultant (BDC) , เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
92%
36 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางประกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Die Maintenance , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , Production planning
80%
23 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Agricultural Engineer,Mechanical Engineer,Production/Process Engineer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  poduction engineer , นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
94%
23 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse officer,Logistics officer,Purchasing officer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี Logistics and supply chain management Valaya Alongkorn Rajabath University Under the Royal Patronage.Pathumthani Provi
มัธยมศึกษาตอนปลาย Nongki pittayacom
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Shipping Dept. , Trainee
98%
24 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Production Engineer,Design Engineer
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Engineer , นักศึกษาสหกิจศึกษา
66%
22 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานโรงแรม
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิรินธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เทรนนี , F&B
81%
31 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,การตลาด,เลขา
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดีเทลยา , ดีเทลยา , พนักงานฝ่ายขาย
80%
25 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปวส. งานโยธา เทคนิคสุริทนร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานเขียนแบบ , พนักงานเขียนแบบ , นักศีกษาฝึกงาน
73%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
85%
21 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Exclusive,Sale Representative
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  9,500-10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุคราะห์ 33
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเสริมการขาย , พนักงานส่งเสริมการขาย , นักศึกษาฝึกงาน
92%
32 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    ล่ามภาษาญี่ปุ่น,Production suppervisor
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  35,000-40,000
ปวส. ช่างไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ฝางพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production superviser , ผู้ฝึกงาน IMM JAPAN
 พบ 161,762 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม