เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 ภาค/จังหวัด:  ภาคกลาง
 พบ 97,735 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
99%
28 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Metallurgical Engineering(วิศวกรรมโลหการ) Suranaree University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย Satri Angthong School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Maintanance of NDT
93%
44 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  17,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนบริหารธุรกิจสระบุรี
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างกลึง
87%
27 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายผลิต
97%
32 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฟาร์ม , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , อาสาปศุสัตว์ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ดับเบิ้ลเอ , พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
84%
42 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Sale & Marketing Manager,General Manager,Manufacturer Manager
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  50,000
ปริญญาโท Political science (Government) Mahamakut Buddhist University
ปริญญาตรี Marketing Southeast Asia University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Branch Manager , General Manager , Sale Supervisors , Sales Manager
100%
36 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปวส. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) , ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) , ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) , ช่างเทคนิค
95%
29 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ปวส. คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , STAFF EDP
94%
31 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน IT , IT Support , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , IT Support
89%
24 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  11,500
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Technician , ฝ่ายผลิต (ฝึกงาน) , ฝ่ายผลิต (ฝึกงาน)
86%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
81%
24 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    sale,การตลาด,ประสานงานทั่วไป
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
85%
23 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  18,500-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สหกิจศึกษา , ช่างไวริ่งคอลโทล
51%
34 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
96%
29 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000 ขึ้นไป
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administration , ฝ่ายขาย/ นำเข้าสินค้า , Qc , Qc , Qc/Inspection
76%
23 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
97%
38 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรขาย,Sale Engineer
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  40,000-150,000
ปริญญาตรี อุตสาหการ-การผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวส. ช่างเครื่องจักรอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า , Sale Engineer , ช่างเขียนแบบ , เพนักงานประกันคุณภาพ QA.
69%
21 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    technician
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
95%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,บัญชี
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , สินเชื่อ
93%
26 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Researcher , นักศึกษาฝึกงาน
52%
32 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    งานขาย,งานช่าง,งานบริการ
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 พบ 97,735 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม