JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคเหนือ
 พบ 131,911 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
86%
24 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Test Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
92%
22 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ/ประสานงาน,การเงิน,HR
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
94%
23 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/บุคคล , งานะเบียน/คอมพิวเตอร์
91%
24 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000-20,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ ราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Gro , PC , คนทำอาหาร
99%
30 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance,Technician,QA ,QC
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  15,000-20,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Staff , Technician Maintenance , Technician
100%
42 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  35,000 -40,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวลพบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเก้าเลี้ยว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการงานรักษาความปลอดภัย , ผู้จัดการฝ่ายสรรหา/และหัวหน้าหน่วยงานอาวุโส/ ผุ้จัดการเขต , เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินสูญหายเสียหาย , เจ้าหน้าที่สายสืบแผนกรักษาความปลอดภัย
85%
21 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Operator Technician,Maintenance Technician,Construction
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  10,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและการจัดการ กฟผ แม่เมาะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่างเทคนิค , ฝึกงาน
99%
25 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Utilily Technician,ผู้ช่วยวิศวกร
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Technician , ช่างไฟฟ้า (ฝึกงาน)
96%
22 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
90%
31 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิติกร , จนท.สรรหา/แรงงานสัมพันธ์ , นิติกร
59%
27 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย
93%
29 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,Maintenance Engineer,Site Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเขียนแบบและออกแบบการติดตั้ง , Glazing Robot , ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่าง
75%
25 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Quality control,Maintenance Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Line , project Engineer
76%
22 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000 - 18,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
88%
26 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Design Engineer,Quality Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิกลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นายช่างเขียนแบบ , นักศึกษาฝึกงาน
94%
23 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดเรียงสินค้าและบริการลูกค้า , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานต้อนรับ
99%
28 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    QC/QA Engineer,Engineer,Production Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000 - 30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC/QA Eingneer
92%
26 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ลำปาง
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายไอที , พนักงานขาย , pc vivo , pc cherry mobile
92%
28 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production) , นักศึกษาฝึกงานแผนก Production , ฝ่ายผลิตทั่วไป , ฝ่ายผลิต
99%
24 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี Human Resource Management Burapha University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Aranyaprathet School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR admin/Design , Product Consultant , Intern of Learning and Development , Reception
 พบ 131,911 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม