JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  เชียงราย
 พบ 9,894 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
84%
22 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    ครู,ธุรการ
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  9,500
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
81%
25 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  17,000
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
85%
23 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    JAVA DEVELOPER,IT SUPPORT
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  17,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
82%
22 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
88%
22 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,การเงิน,ธุรการ
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000 - 25,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
99%
25 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร
83%
23 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา เกษตรศาสตร์ กำเเพงเเสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  site Engineer
97%
29 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท การปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี การผลิตพืชอุตสากรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการผัก , นักปรับปรุงพันธุ์พืช , ผู้ช่วยวิจัย , ผู้ช่วยวิจัย
67%
23 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    สถาปนิก
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน
97%
28 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    QC,นักวิจัยและพัฒนา,QA
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , นักศึกษาฝึกงาน
82%
23 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
97%
28 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Courier Trainer , Operation agent , Sorter
79%
28 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  24,000
ปวส. ช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเขียนแบบ , พนักงานเขียนแบบ , โฟร์แมน , ช่างเทคนิค ฝ่ายโยธา
86%
33 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    IT Network,IT System,IT Support Outsource
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูพิเศษสอน , เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล, ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ , IT Support , IT Outsource , พนักงานระดับ 5 ผู้ดูแลระบบงานพิมพ์
88%
27 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานห้องปฏิบัติการ และ จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
95%
22 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานเสิร์ฟ , ผู้ช่วยช่าง
85%
27 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,ธุรการ,การเงิน
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจัาหน้าที่บัญชี , บัญชี
81%
22 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  International Postal Unit
88%
24 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาด , คนขับ
84%
25 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบริการ,ธุรการ
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การศึกษาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาตรี คณิตสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้างโครงการ , ฝึกงาน
 พบ 9,894 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม