JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  เชียงใหม่
 พบ 26,009 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
62%
40 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    รีเซฟชั่น,เคาเตอร์ทัวร์
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ยุพราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รีเซฟชั่น , รีเซฟชั่น-เคาเตอร์ทัวร์ , หัวหน้ารีเซฟชั่น
57%
24 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    งานบริการ
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธรุการ
77%
22 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,Supervisor Production,QC/QA
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
99%
24 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Shop Staff , พนักงานขายหน้าร้าน , บัญชีสโตร์ , นักศึกษาฝึกประสบการณ์
86%
41 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการสาขา,Store Manager
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปวส. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด , ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการศูนย์บริการจังหวัดเชียงใหม่
57%
22 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
90%
25 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    นิติกร,ฝ่ายกฎหมาย
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Dining Room , ผู้ช่วยทนายความ
92%
32 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  34,000-40,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าแผนกสุกรแปรรูป , หัวหน้าหน่วยผลิต , Section Manager of Butchery , ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต
91%
28 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Service Engineer,Network Engineer,IT Support
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(นคราชสีมา)
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปลิเคนนิคลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , Technician , Technician
86%
24 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Test Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
99%
29 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Factory Manager,Project Leader engineer,Project engineer
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  28,000-35,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering manager , Project Leader Engineer , Factory manager , Project engineer/Designed engineer
68%
24 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี กาารตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บาริสต้า , ฝึกสหกิจศึกษา Event&Promotion , แคชเชียร์
92%
27 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  17,000 - 25,000
ปริญญาตรี ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Friends Sale , เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ , Sale and Service Officer : Digital Life GURU , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ
83%
22 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000-20,000
ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บาร์เทนเดอร์ - ผู้ช่วยผู้จัดการ , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานรายวัน
88%
22 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานควบคุณคุณภาพ QC/QA
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
22 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000 - 20,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันกำแพง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ , พนักงานเสิร์ฟและพนักงานประจำเคาท์เตอร์ชำระเงิน
82%
23 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Engineer,QC Engineer
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
68%
24 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
83%
25 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,พัสดุ
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คนงานรายวัน , Accounting Officer , Part Time
86%
26 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานเสริฟ์ (ฝึกงาน)
 พบ 26,009 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม