JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  นครสวรรค์
 พบ 10,225 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
83%
33 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี สารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , พนักงานประชาสัมพันธ์/บัญชี
92%
36 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรการเรียนเทียบเท่าปวช./ปวส.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Truck Sales Consulant , Sales Executive , sale , MA sheene , ผู้แทนบริษัท ติดต่องานขาย
82%
24 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , Quality Assurance Trainee
83%
24 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,ซัพพอท ไอ ที
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ อุทสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า Warehouse staff , ช่างเทคนืค , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค (ฝึกงาน) , พนักงาน พาททาม
90%
23 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายโรงงาน
75%
37 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    graphic design
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic Design
82%
26 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , หัวหน้าหน่วยฝ่ายปฏิบัติการตลาด , รองหัวหน้าหน่วยฝ่ายปฏิบัติการตลาด , พนักงานฝ่ายปฏิบัติการตลาด , พนักงานแนะนำความงาม
92%
21 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Technician,Mechatronics Technician,Maintenance
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  -
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ปวช. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง , ช่าง
84%
33 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Technicine,Maintenance
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน พยุหะพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Technician , Technician
74%
28 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  12,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรรพตพิสัย(กศน)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
81%
23 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000-26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร
91%
23 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000-23,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
90%
22 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  19,000-20,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
75%
21 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานร้านกาแฟ
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  120,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
89%
27 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  14,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปกครอง , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด , Marketing Support , เจ้าหน้าที่แฟรนไชน์สัมพันธ์ , พนักงานขาย
84%
29 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintainance
99%
24 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี Human Resource Management Burapha University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Aranyaprathet School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR admin/Design , Product Consultant , Intern of Learning and Development , Reception
91%
34 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทย์-อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำ DDC นครสวรรค์) , คลังสินค้า , w/h supervisor Unit Head , staf คลังสินค้า , บริหารคลังสินค้า
87%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธาภาคสนาม
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน
79%
25 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/สิ่งแวดล้อม , หัวหน้างานฝ่ายบริการ , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 10,225 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม