JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  น่าน
 พบ 5,512 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
89%
36 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี พืชสวน มทร.ล้านนา
ปวส. พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน Part-time , ผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย , ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช
96%
28 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , Admin
86%
27 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิชากการเกษตร
63%
23 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    IoT Programer,Python Programer,Arduino Programer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลล้านนาน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programer IoT , ฟรีแลนซ์
90%
22 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ/ล่าม
69%
25 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขายบัตรเครดิต
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีและพนักงานทั่วไป , ผู้จัดการร้าน , นักศึกษาฝึกงาน
90%
40 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  20,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  DIVISION HEAD QL
78%
22 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตรวจสอบ(ฝึกงาน) , พนักงานปฏิบัตงาน (ฝึกงาน)
65%
29 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    ทำบัญชี,งานธุรการทั่วไป
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ดัชนี , พนักงานประจำร้าน
84%
22 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานพนักงานบัญชี
93%
30 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  25,000-26,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างทำMold
84%
43 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Hr Supervisor , Specialist , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , Asst.Secretary TO GM / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
95%
26 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  25,000-28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Utility Supervisor , Utility Supervisor , นักศึกษาฝึกงาน
83%
31 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    Civil Engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Civil Engineer Kasetsart University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Estimate Engineer , Procurement Section Head Engineer (Civil Engineer) , Trainee
88%
22 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    Production engineer,Industrial engineer,Process engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production engineer
85%
23 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Qc,Technician,Maintenance
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  12,000-18,000
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพปัว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Qc , Technician
91%
24 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    PD,QA,QC
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor , production (นักศึกษาฝึกงาน) , พนักงาน , พนักงาน
81%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างภาคเรียน , นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างภาคเรียน , นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างภาคเรียน
93%
29 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Production control,Store/Material control,Logistics
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี สถิติ มหวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , Leader/Foreman/Material Planning , Production planning
64%
22 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัว
 พบ 5,512 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม