JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  พะเยา
 พบ 5,494 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
81%
23 ปี  
22 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
90%
23 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    R&D Engineer,Production Engineer,Process Engineer
21 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer
96%
23 ปี  
21 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
79%
32 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Engineering, logistics and industrial management Chiang Rai Rajabhat University
ปวส. Auto Mechanic Phayao Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ , ผู้จัดการ , QC Inspector , QC nspector , MPC
65%
22 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    UI/UX
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
88%
26 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
33 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  35,000 - 55,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer QA , QC
77%
23 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ซ่อมบำรุง
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24
75%
22 ปี  
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ฟากกว๊านวิทยาคม
93%
37 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์,HR,OD
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาโท การจัดการความรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักการจัดการความรู้และนวัตกรรม , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ครูช่วยสอน , อาจารย์ผู้สอน
93%
34 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    QA Senior Technician,QA Chief,QA Staff
20 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บางปะกงบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูซางวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Chief , QC_Senior Technician (Metrology) , QA_Technician (CQE/IPQC) , QA_Technician (CQE/IPQC)
95%
30 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวส. โยธา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
88%
23 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    จป.วิชาชีพ,ธุรการทั่วไป
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จป.วิชาชีพ , นิสิตฝึกงาน จป. วิชาชีพ
77%
22 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิทยาสตร์
75%
26 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  18,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ปวช. ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การผลิต , ช่างเทคนิค , ฟิตเตอร์
86%
28 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน
52%
23 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    งานไฟฟ้า
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
84%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    site engineer
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน
81%
27 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Enginner , ครู , ครู
74%
25 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี หน่วยงานภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวช. พาณิชยการ​ โรงเรียนประชาบำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , พนักงานบัญชี​
 พบ 5,494 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม