JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  เพชรบูรณ์
 พบ 8,374 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
94%
36 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาบริหารทัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ธุรการ
78%
23 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    Office Engineer,QC Engineer
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Civil Engineer , วิศวกรโยธา
87%
26 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรตรวจสอบ , ผู้ช่วยวิศวกร
89%
23 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  6,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปวช. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , PC รองเท้านักเรียน , พนักงานการเงิน-บัญชี , นักศึกษาฝึกงาน/ผู้ช่วยช่างโยธา
95%
23 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Production/Process Engineer,QA/QC Engineer,Logistic Control
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Trainee
76%
43 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ( กรุงเทพมหานคร )
ปวส. ช่างจักรกลหนัก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายผลิต
67%
22 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรออฟฟิศ,วิศวกรสนาม
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
52%
22 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยเวชระเบียน
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
66%
23 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    site engineer,Civil engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม
86%
31 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเขียนแบบ , พนักงานเขียนแบบ
84%
21 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  13,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , นักศึกษาฝึกงาน
72%
37 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ
100%
40 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Industrial Engineer,Ouality Engineer,Refrigeration Engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Rangsit University
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Engineering Supervisor (ระบบทำความเย็น) , Production Engineer , Engineer , Production staff
91%
23 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายสนับสนุนการส่งออก แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก , พนักงานขาย , งาน Part -Time 7-eleven /พนักงานชั่วคราว
91%
31 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิติกร , จนท.สรรหา/แรงงานสัมพันธ์ , นิติกร
55%
21 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
94%
23 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสรีศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจรับกากของเสียอุตสาหกรรม , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
89%
34 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    store,เลขานุการ,บันทึกข้อมูล
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  14,000
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ปวช. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าสโตร์
79%
23 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา , นักศึกษาฝึกงาน
78%
25 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    ครูผู้ช่วยสอน
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูพี่เลี้ยง , นักศึกษาฝึกสอน
 พบ 8,374 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม