JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  แพร่
 พบ 6,256 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
93%
27 ปี  
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
96%
23 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
80%
41 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    sale representative,specialist
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Home therapies specialist , เจ้าของกิจการ , Sale representative , Sale representative
97%
25 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี ภูมิสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ(GIS) , เจ้าที่บริหารงานทั่วไป
91%
26 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  25,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Safety Management , นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน
80%
22 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    สัตวบาล
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
87%
35 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเด่นชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
93%
25 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    ช่าง CNC CAM,ช่าง setup CNC,ช่าง mold
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  22,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  leader. cnc , CNC Program , ช่างcnc
91%
27 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  17,000 - 20,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนบริษัท (sale representative) , พนักงานขายเงินสด (Cash Vans) , Sale Supervisor , พนักงานขายฝึกหัด
77%
27 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    IT /IT Support / Network,ซ่อม Computer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Specialist
71%
26 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Office engineer,Design engineer,Site engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Office Engineer , Technical/Office engineer , Site engineer , วิศวกรประมาณราคา
74%
23 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
79%
28 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000-17,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถส่งBearing , ธุรการ
97%
24 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Design Engineer,Office Engineer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม , วิศวกรควบคุมงานผลิต , นักศึกษาฝึกงาน
81%
22 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่,ผู้ช่วยวิจัย
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Research
92%
24 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  18,000-21,000
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale engineer , Lab officer , การวิจัยและพัฒนา (R&D) (นักศึกษาฝึกงาน) , พนักงานเสิร์ฟ , ขาย
72%
22 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
87%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Office Engineer,Estimate Supervisor
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เจริญราษฎร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer
61%
23 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี ภาาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
92%
26 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ลำปาง
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายไอที , พนักงานขาย , pc vivo , pc cherry mobile
 พบ 6,256 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม