JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  แม่ฮ่องสอน
 พบ 775 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
22 ปี  
10 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปายวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยควบคุมงานและออกแบบภูมิทัศน์
97%
26 ปี  
8 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  17,000-19,000
ปริญญาตรี วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ , เซลล์-เสมียน , ฝึกงาน , พนักงานขาย
75%
22 ปี  
23 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
7 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
65%
22 ปี  
7 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  -
ปวส. เทคนิค​ยานยนต์​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​พายัพ​และ​บริหาร​ธุรกิจ​
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างมิลลิ่ง​ , ช่างเทคนิค​ , นักศึกษา​ฝึกงาน/ช่างซ่อมบำรุง , นักศึกษา​ฝึกงาน/ซ่อมบำรุง
91%
24 ปี  
6 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปายวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทำ3D เขียนแบบห้องน้ำ
69%
22 ปี  
26 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA QC,นักวิทยาศาสตร์
2 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85%
24 ปี  
27 สมัครตำแหน่ง  :    HR Human resource,Service Engineer,Sales Engineer
29 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารชมงคลล้านนนา ภาคพายัพเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer
76%
27 ปี  
27 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพป่าซ่าง
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , พนักงาน
75%
23 ปี  
29 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน
24 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  13,000-16,000
ปวส. ช่างโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน
53%
23 ปี  
30 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,ธุรการ
22 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
89%
23 ปี  
31 สมัครตำแหน่ง  :    Office Engineer,Site Engineer
22 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Office Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
79%
32 ปี  
21 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือแะพัฒนาเครือข่าย
83%
22 ปี  
20 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์
91%
22 ปี  
19 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน Production
86%
23 ปี  
18 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
98%
24 ปี  
18 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูพิเศษ , วิศวกร , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
81%
22 ปี  
37 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บริการ,การจัดการ
17 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  9,000 - 15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน
74%
22 ปี  
17 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
73%
38 ปี  
16 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , ช่าง , ช่าง , ช่างเทคนิด C
86%
22 ปี  
14 มิ.ย. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาล , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 775 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม