JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  แม่ฮ่องสอน
 พบ 778 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
58%
27 ปี  
22 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนยวมวิทยา
86%
22 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    เสมียนทนายความ,ธุรการ
22 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียนทนาย , ผู้ช่วยอาจารย์
84%
34 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการ,ผู้จัดการส่วน
21 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มทร.ล้านนาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการอาวุโส , ผู้จัดการฟาร์ม
93%
22 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    Developer
19 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Backend developer
78%
22 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล
18 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
47%
22 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
16 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา
61%
25 ปี  
16 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
96%
33 ปี  
16 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA,QC supervisor , Muchroom Technician (R&D) , พนักงานต้อนรับ , นักวิจัย
87%
24 ปี  
12 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/ผู้ช่วยฝายขาย
53%
23 ปี  
7 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93%
33 ปี  
7 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรก่อสร้างโรงงาน เจ้าหน้าที่โยธา , วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรควบคุมงาน
86%
23 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    web developer,android developer
6 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นศ.ฝึกงาน
89%
27 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
5 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  18,000-19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer , วิศวกร
81%
22 ปี  
4 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC
73%
30 ปี  
3 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่โครงการ , ผู้ช่วยนักวิจัย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
95%
26 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Part quality engineer,QC engineer
2 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PD Asst. Suppervisor (ผลิตน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น) , Engineer assistance trainee
67%
22 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic Design
28 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic design
81%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
26 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึษาฝึกงาน
90%
23 ปี  
25 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี สัตว์ปีก มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​
ปวส. สัตวศาสตร์​ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ลำพูน​
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาล​ , นักศึกษาฝึกงาน​ , พนักงาน​ , นักศึกษาฝึกงาน​ , นักศึกษา​ฝึกงาน
77%
26 ปี  
24 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนการสอนนอกระบบ (สาขาวังน้อย)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspector , ชุดโหลดสินค้า
 พบ 778 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม