JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  แม่ฮ่องสอน
 พบ 777 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
93%
22 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    Developer
26 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Backend developer
93%
22 ปี
Developer
15,000
68%
22 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    งานบำบัดน้ำเสีย
25 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี
พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน แผนก บำบัดน้ำเสีย-Biogas , พนักงาน Part-time , พนักงานแคชเชียร์
87%
23 ปี  
24 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงินการบัญชี, ธุรการทั่วไป
96%
33 ปี  
23 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาโท
จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA,QC supervisor , Muchroom Technician (R&D) , พนักงานต้อนรับ , นักวิจัย
86%
22 ปี  
23 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนดาราวิทยาลับ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานฝ่าย สินเชื่อ
91%
27 ปี  
22 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน , ที่ปรึกษางานก่อสร้าง (Consult) , ผู้ช่วยโฟร์แมน
86%
22 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    เสมียนทนายความ,ธุรการ
22 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียนทนาย , ผู้ช่วยอาจารย์
84%
34 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการ,ผู้จัดการส่วน
21 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี
สัตวศาสตร์
มทร.ล้านนาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการอาวุโส , ผู้จัดการฟาร์ม
78%
22 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล
18 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000-30,000
ปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
78%
22 ปี
47%
22 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
16 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยพะเยา
47%
22 ปี
61%
25 ปี  
16 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
คริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
87%
24 ปี  
12 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/ผู้ช่วยฝายขาย
53%
23 ปี  
7 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93%
33 ปี  
7 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรก่อสร้างโรงงาน เจ้าหน้าที่โยธา , วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรควบคุมงาน
86%
23 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    web developer,android developer
6 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นศ.ฝึกงาน
86%
23 ปี
81%
22 ปี  
4 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC
95%
26 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Part quality engineer,QC engineer
2 ส.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี
วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปวช.
ช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PD Asst. Suppervisor (ผลิตน้ำสับปะรดและน้ำสับปะรดเข้มข้น) , Engineer assistance trainee
67%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic Design
28 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic design
67%
22 ปี
81%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
26 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี
วิศวกรรมโธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึษาฝึกงาน
81%
22 ปี
90%
23 ปี  
25 ก.ค. 62
จังหวัด :  แม่ฮ่องสอน เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี
สัตว์ปีก
มหาวิทยาลัย​แม่โจ้​
ปวส.
สัตวศาสตร์​
วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ลำพูน​
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาล​ , นักศึกษาฝึกงาน​ , พนักงาน​ , นักศึกษาฝึกงาน​ , นักศึกษา​ฝึกงาน
 พบ 777 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม