JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  ลำพูน
 พบ 6,774 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
74%
23 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    การขาย,ผลิต,จัดส่งออก
19 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  13,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
80%
41 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Manager,Area Sales Manager
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Supervisor , Area Supervisor , Channel Development Specialist , Sales Supervisor , พนักงานขาย
97%
42 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    Product manager,Planing and Production control manager,Plant manager
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Lampang rajabhat university
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Lampang rajabhat university
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production manager( Aluminum part) , Production Manager (Injection&Metal) , Plant&Production manager (Furniture ) , Production&Production control manager (Electronic : Hard disk computer ) , Maintenance Technician
77%
22 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
79%
22 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยงานวิจัย , ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์(ฝึกงาน)
82%
22 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Programmer
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
99%
26 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  12,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล , เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล , ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Part time)
95%
25 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,ควบคุมงานก่อสร้าง
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  1,700
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรภาคสนาม , วิศวกรภาคสนาม , ผู้ช่วยช่างโยธา
51%
22 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
80%
24 ปี  
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน
77%
36 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Import - Export Officer,Logistics,Export Sales
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Import - Export Officer , Import - Export Officer
80%
49 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    ธรุการ,จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่วิศวกร (Design) , เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Production Control)
81%
22 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,การเงิน
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
53%
34 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,เซล,ประสานงานขาย
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏเชียงใหม่
82%
42 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    HR staff
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศรีธณา พนิชยการ เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff
95%
22 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Quality Control (QC),Quality Assurance (QA),Laboratory (R&D)
18 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  trainee student
70%
25 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
75%
23 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  10,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA , Support Tarining , ฝ่ายผลิต
98%
24 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , นักศึกษาฝึกงาน แผนกงานซ่อมบำรุง
76%
31 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    งาน supervisor,งานขาย
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Sale Area Northern , ผู้จัดการสาขา
 พบ 6,774 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม