JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,459,596 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
82%
29 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปวช. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก ศรีวัฒนา
มัธยมศึกษาตอนต้น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้าคอลโทล ช่างเชื่อมอาร์กอล , ช่างซ่อมบำรุง , Leader maintenance หัวหน้าทีมซ่อมบำรุง , Electrician Controler
78%
22 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    ธนาคาร,บัญชี
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยราชภัฏอุบล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมเด็จ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน
90%
33 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้านพลูโปรแอนด์แล็บ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน
79%
22 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
92%
43 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,site Engineer,Engineer
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  57,000
ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร. ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager , Project Manager , Civil Engineer , วิศกร , Survey Engineer
90%
23 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , ผู้ช่วยวิจัยให้กับอาจารย์ภายในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , นักศึกษาฝึกงาน
95%
23 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Hr Officer,Admin,Document control
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี Business Computer King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Rayong Campus
มัธยมศึกษาตอนปลาย Watpapradoo school Major of English-Chinese
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Hr Officer , Document Control , นักศึกษาฝึกงาน
99%
30 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,หัวหน้างาน,Quality Control
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคศรีสะเกษ
ปวช. ช่างยนต์ เทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Production Foreman , Inspector
86%
24 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Quality System,นักเคมี นักวิจัย,QA/QC
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  28,000 +
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย กะปงพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ , นักเคมี
45%
21 ปี  
20 พ.ค. 62
ประเทศ :  Saudi Arabia เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
87%
31 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการ
อนุปริญญา การบัญชี วิทยาลัยพณิยการธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , Customer Service , Pc , Front , พนักงานขายเครื่องสำอางค์
85%
46 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้องานก่อสร้าง
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,000-35,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ , ธุรการบัญชี- จัดซื้อ , ธุรการบัญชี
88%
23 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ , นักศึกษาฝึกงาน แผนกสรรหาและพัฒนา ด้านฝึกอบรม
97%
40 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    QA&QC Manager,R&D Manager (Coconut Juice Factory),QA Manager
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธงชัยวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (และดูแลงานด้าน R&D โรงงานน้ำมะพร้าวในเครือสร้างใหม่) , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
84%
30 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  31,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Business Development officer (Engineer Molding) , Engineer Repair Mold Injection , Technician
95%
27 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Projec Engineer,Maintenance Engineer,Design Engineer
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. ติดตั้งไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Engineer
94%
28 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าฝ่าย,QA,QC,R&D
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  19,000-23,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Supervisor , QC , QC , ซุปเปอร์ไวเซอร์ , นักศึกษาฝึกงาน QC
74%
27 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ,พนักงานขาย
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานห้องอาหาร , พนักงานขาย , พนักงานธุรการ จัดซื้อ ประสานงาน
95%
50 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี / การเงิน / การธนาคาร มหาวิทยาลัย พายัพ จ.เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สังกัด วิทยาลัย ครู พระนคร บางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสด้านแรงงานสัมพันธ์ , ผู้จัดการแผนกบุคคและธุรการ , ผู้จัดการแผนกบุคลและธุรการ , หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ , ผช.ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ
82%
25 ปี  
20 พ.ค. 62
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Office , นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายธุรการ,จัดเก็บเอกสาร
 พบ 1,459,596 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม