JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,519,625 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
90%
27 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  11,000-15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) , เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
80%
22 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
68%
29 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัมพรไพศาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่การตลาด
68%
33 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    แมสเซ็นเจอร์,คลัง
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000++
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แมสเซ็นเจอร์ , พนักงานรับส่งเอกสาร+สินค้า , หัวแผนกจัดสินค้า
82%
37 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , บัญชี/จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , จัดซื้อ/บัญชี/บุคคล , จัดซื้อ/บุคคล
85%
24 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางละมุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Part time , Part time
82%
24 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาลส่งเสริมสุกรพันธุ์ , นักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
63%
23 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
87%
25 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , นักศึกษาฝึกงาน
82%
47 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล/นิติกรชำนาญการพิเศษ , นิติกรอาวุโส , ทนายความอาวุโส , นิติกรอาวุโส , ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
84%
33 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,CAD/CAD
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เกษมบัณฑิต
ปวส. การผลิต เทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก
81%
22 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์เคมี
75%
34 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปวส. การตลาด เทคนิคเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , ธุรการ ประสานงานจัดซื้อ ขาย
97%
23 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering,Product Design Engineer,Project Engineer
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝึกงาน
83%
27 ปี  
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกไฟฟ้า
96%
39 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Supervisor PD/QA,Cmm
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. บัญชี ไทยเบญจบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โนนไทยคุรุอุปถัมป์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor QA , Team leader QA , Technicain QC
91%
32 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Retail Manager,Store Manager,Sale Manager
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Boutique Manager , Duty Fee Representative , Station Staff , Room Service (Casual Staff)
78%
29 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่าเทคนิค
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000-14,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
99%
25 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer, Design Engineer,QA Engineer or QC Engineer,R&D Engineer
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี Polymer Engineering Suranaree University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer (New Model) , Assistant Engineer
78%
34 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
20 ส.ค. 62
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  20,000-25,000
ปวส. บัญชี พณิชยการแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี
 พบ 1,519,625 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม