เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 836,262 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
37 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคการผลิต โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต , วิศวกรวางแผนการผลิต , วิศวกรฝ่ายผลิต , หัวหน้าหน่วย (วิศวกรฝ่ายผลิต) , วิศวกรฝ่ายผลิต
100%
43 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิตขวด PET , Production manager , Production manager , Production Supervisor , วิศวกรอาวุโส
69%
25 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิชชวนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
77%
23 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
86%
25 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  ตามประสบการณ์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน , นักศึกษาฝึกงาน
91%
25 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Maintenance,QA-QC
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
83%
21 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000 - 18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน (ผู้ช่วยพนักงานบัญชี)
87%
26 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000 - 18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสินเชื่อ ประจำการที่ธนาคารเกียรตินาคินสาขาอโศก , ธุรการพนักงานขาย
87%
26 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    ด้านวิเคราะห์,การเงิน
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าสินเชื่อธุรกิจ , เจ้าหน้าที่บัญชี
87%
49 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
87%
23 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม (การผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  worker , นักศึกษาฝึกงาน
90%
35 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-50,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภมิ
ปวส. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคง วิทยาเขต ภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้จัดการอาคารชุดฯ และ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี , พนักงานบัญชี-ธุรการ , พนักงานบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้
98%
25 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสำนักงาน , call center , user
80%
25 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมคุณภาพ QC
63%
32 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,งานเอกสาร
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชฎัฐวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
65%
22 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
96%
24 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
39 ปี  
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
ปวช. เลขานุการ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคล
84%
24 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ช่างเทคนิค
94%
27 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ISO
19 ม.ค. 61
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,500
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรภ.อุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 836,262 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม