JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  185 Positions      
Sort By 
1 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
3 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
4 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
5 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย - ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ - วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ - อื่นๆที...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
6 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. กำหนดนโยบายทางบัญชี-การเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์สถานะทางการเงิน (Cash Flow) 4. ติดตามและต...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
19 Aug 19
8 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายงาน Visa Workpermitรับสมัครด่วน !
• จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงาน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่พนักงานชาวต่างชาติ • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ, แก้ไขที่อยู่บริษัท, จดเพิ่มทุน, ลดทุ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
9 . Senior /Assistant Accounting and Administration Manager
• Issue Tax Invoice, Receipt, Bank Cheque, Debit Note, Credit Note • Computation of PND3, 53, PP30 together with submission and payment process • Input data • Issue AP, AP, RV, PV, GL, etc. • Coo...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
1 Position
19 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี /เจ้าหน้าที่อาวุโส-บัญชีบริษัทรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการจัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า • จัดทำ Tax Invoice, Debit Note, Credit Note • จัดทำและยื่...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
11 . Admin Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)รับสมัครด่วน !
งานธุรการ 1. ควบคุมดูแลเอกสารทางบัญชีของลูกค้า รวมถึงรับ-ส่งเอกสารลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ทำเอกสารเบิกจ่ายเงินสดย่อย รับวางบิล ประสานงานรับ – จ่ายเช็คและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ 3. ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
12 . Japanese Interpreter/ Japanese-English Interpreter / Administration
Responsibilities: • Interpreter and Administration • Translate documents from Thai to English and English to Thai • Translate documents from Japanese to Thai/English and Thai/English to Japanese •...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
2 Position
Salary 40,000 -50,000 THB
19 Aug 19
13 . Assistant Auditor (ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ)
เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และรายงานให้กับ Audit in charge จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ แจ้งประเด็นในการตรวจสอบและการบัญชีตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
หลายอัตรา
19 Aug 19
14 . Audit Manager / Ast Audit Manager / In-chargeรับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยของ Engagement ในการทำงานตรวจสอบ เป็น In charge ในการควบคุมงาน - กำหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบ - วางแผนการตรวจสอบ ร่วมกับ Engagement Partner - ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบ และงบประมาณที่จัดทำ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
5 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
15 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
• Plan, implement and oversee overall accounting strategy • Oversee accounting daily operations • Take responsibility for accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and util...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
2 Position
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accountantรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์รายการค้า 2. บันทึกรายการบัญชีเข้าโปรแกรม 3. ปิดงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน (มีการสอนงานจนเป็น) 4. จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวและเจ้าหนี้การค้าราย...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
17 . Executive, Customer Service Eng skill (Health Claim)รับสมัครด่วน !
- บริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ รวมทั้งการโต้ตอบทางอีเมล์ - บริการให้ข้อมูล ข้อแนะนำ รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับลูกค้าที่ใช้บริการประกันสุขภาพ - จัดทำรายงาน อัพเดทและจัดเก็บข้อ...

AXA Partners
หลายอัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + ค่ากะ + เบี้ยขยัน + เงินพิเศษ
19 Aug 19
18 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ธ.ธนชาต อาคาร MBK LIFE หลังสวนลุม)
- เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. - ขับรถยนต์รับส่งพนักงานตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 13,000-14,000 ขึ้นไป
19 Aug 19
19 . IT Support (System Engineer)
- เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. - ประสานงานและพูดคุยกับลูกค้า - รับ Requirement จากลูกค้า และทำงานตามที่ได้รับภายในเวลา - ซัพพอร์ตภายในทีมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้สามารถดำเนินงาน...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
3 Position
Salary 28,000-33,000
19 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
1.โทรแจ้งยอดชำระแะลช่องทางการชำระหนี้แก่ลูกค้า 2.ติดตามสอบถามหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ 3.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4.ทำงาน 09.00-18.00

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
5 อัตรา
Salary 12,000
19 Aug 19
  185 Positions      
Sort By 
Disability Jobs