JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . Web Master
+ คิดและออกแบบบทความประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย + สร้าง Content เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Official Website , E - Mail , Online Platfrom รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Facebook , Line เป็นต้น) + ค้น...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
4 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
6 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ใสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบระบบประปา และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่า...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท
24 พ.ค. 62
8 . Marketing (ดูแลด้านBusiness Development)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านBusiness Development ของบริษัท อาทิ (Intranet, Leave Online, eRecruite, Knowledge Base Management (KM), ePayment, eSurvey, Holiday Calendar หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเข้า 2. นำสินค้าเข้า – ออกจากสต๊อคตามเอกสาร 3. แพค ตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่ง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

BlingZ. Case and Accessories Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกธุรการ การเงิน
-ควบคุมดูแลและมอบหมายการจัดส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัย -ตรวจทานความถูกต้องในขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -ควมคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายการเงิน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง
- รวบรวมและจัดทำแผนงานในภาพรวมของทั้งบริษัท รวมทั้งติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานของฝ่ายต่างๆ - ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลการบริหาร / ควบคุมความเสี่ยง...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ควบคุ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
- รวบรวมข้อมูล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงประวัติของผู้เอาประกันภัยและพิจารณารับประกันภัยด้านรถยนต์ รวมถึงคำนวณและกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเสนอให้กับผู้เอาประกัน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ขยายงานตลาด
-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทน / นายหน้า ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย -การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามเรื่องสินไหมฯ ให้กับริษัทนายหน้า ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง -ติดตามควบคุมทวงถามการชำระเบี้ยปร...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน, คู่กรณีและทรัพย์สิน ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย - ตรวจสอบราคา จัดหา และติดตาม ควบคุมราคาซ่อมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์
- วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit - พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร ( JAVA, Postgresql data )

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
24 พ.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ