JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยสโตร์ รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก - จัดเรียงสินค้า

บริษัท เฉิงกัง อิเลคทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 12,000
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำการรับวางบิลและออกจ่ายเช็ค - จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
3 . นักจิตวิทยาคลินิก
- ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา - การบำบัดทางจิตวิทยา และการให้คำปรึกษารายบุคคล

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
4 . นักเทคนิคการแพทย์ Part Timeรับสมัครด่วน !
- ทดสอบและรายงานผลทางด้าน Chemlstry, Hematology, Immunology, Mlcros - ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ - เจาะเลือดผู้ป่วย - ให้คำปรึกษา ประสานงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
22 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยเวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมแฟ้มนัดผู้ป่วยประจำวัน - จัดเก็บ ดูแลรักษาเวชระเบียน ค้นหาและนำส่งเวชระเบียนเมื่อผู้มารับบริการมาตรวจรักษาและตามระบบนัดหมาย และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ป่ว...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบ O&M ของระบบประกอบอาคารที่ใช้ในโรงพยาบาล - ซ่อมแซมงานภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ เป็นต้น - ซ่อมแซมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบต่อหน้าท...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับผู้ป่วยและญาติที่มาติดต่อ - บริการเวชระเบียน ขอข้อมูล ทำแฟ้มประวัติ - ติดต่อนัดหมายผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ - ให้ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
8 . เภสัชกร Full Timeรับสมัครด่วน !
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - ให้คำแนะนำการใช้ยา - ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ - เตรียมยาเสพติด (Methadone) และวิตฤออกฤทธิ์ (Chloral Hydrate Syrup)

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Operator)รับสมัครด่วน !
- รับสาย โอนสาย ภายในและภายนอกโรงพยาบาล - บันทึกข้อมูลการรับสาย - ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อสอบถาม - ดูแลเอกสาร คัดแยกจดหมายและพัสดุที่รับเข้ามา - บันทึกการใช้ห้องประชุม และประสานงานการจองห้องประชุมกับแ...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก ( FuSo) (Sales Manager)
-วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า -วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงา...

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกบัญชี ด้านรับ-จ่ายของบริษัทฯ - ทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
บันทึก และเบิกจ่ายอะไหล่ ตามใบเบิกของช่าง หรือใบสั่งซื้อของ OTC บันทึก และเบิกจ่ายอะไหล่ ตามใบเบิกของช่าง หรือใบสั่งซื้อของ OTC บันทึกรับอะไหล่ ตรวจนับ ตรวจสอบส...

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้าง
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- จัดทำรายงานสรุปการขอซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ตามที่ทุกหน่วยงานร้องขอมาตามขั้นตอน - ดำเนินการจัดหา ติดต่อ Suppllier และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพส...

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ทำงาน 6 วันทำงาน ( จ-ส)

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
20 . Office Engineer
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด, รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) - ศึกษรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ ขอบเขตการทำงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาว่...

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
22 พ.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ