JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการมาตรฐานของการตรวจสอบภายในเพื่อทำการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan)โดยประสานงานกับหน่วยงาน ผู้รับการตรวจ ผู้สอบบัญชีภายนอก - สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วิเคราะห์ หาข้อมูลสินค้าใหม่เพื่อผลักดันสินค้าออกสู่ตลาด - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย - สนับสนุนกิจกรรมของแผนกการตลาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - วันทำงานปกติ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Dec 18
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
11 Dec 18
4 . Human Resource Department Manager
1. วางแผนด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน : กำหนดนโยบาย วางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม และตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำสำนักงานปทุมธานี
Salary ตามตกลง
11 Dec 18
5 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Section Manager Engineer)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
11 Dec 18
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการปิดบัญชี และปิดงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานประกอบทางบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด 2. ควบคุมดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของงานบ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
11 Dec 18
7 . ผู้จัดการแผนกขายในประเทศและการตลาด
- งานบริหารการขายและการตลาด - ทำงานปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.45 น.

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำสำนักงานปทุมธานี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)/รองผู้จัดการแผนกบุคคลและงานธุรการรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
11 Dec 18
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/Accounting Payment Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษี หัก ณ ที่จ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Dec 18
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production Assistant Manager)
รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติโดยการวางแผนด้านกำลังคน เครื่องจักรและกำลังการผลิตพร้อมทั้งผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยติดตามผลการดำเนินการว่ามีคว...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
11 Dec 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs