JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลทางด้านการเงิน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารระบบการเงิน 3. ควบคุมและตรวจสอบรายงานสถานะเงินสด/เงินโอนประจำวัน 4. ควบคุมและตรวจสอบกา...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลเรื่องการการเบิกจ่ายสินค้า จัดระบบการเข้าออกสินค้า - วางแผนเรื่องการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า - ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้า - Pack สินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
3 . พนักงานจัดส่งสินค้า
- จัดเรียงสต๊อกสินค้า จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่ง จัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำส่ง - แพ็คสินค้า - ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย - งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
4 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร - รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
5 . ผช.ผจก.แผนกการตลาด
- วิเคราะห์ หาข้อมูลสินค้าใหม่เพื่อผลักดันสินค้าออกสู่ตลาด - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย - สนับสนุนกิจกรรมของแผนกการตลาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - วันทำงานปกติ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-บันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน -บันทึกงานในโปรแกรม AX -จ่ายเงินสดย่อย

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
7 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
18 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เสนอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
18 Feb 19
9 . ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ
บริหารงานงานขายภายในประเทศ

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำสำนักงานปทุมธานี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
18 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ(Sales Executive)
- งานขายสินค้าตามเป้าหมายขององค์กร - ติดต่อประสานงานการขาย ตลอดจนการสั่งผลิตตามออเดอร์ลูกค้า - ติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
12 . ผู้จัดการจัดซื้อ(Procurement Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านแผนงานบริหาร 1.1กำหนดวิธี ขั้นตอนในการทำงาน และระบบงานต่างๆ ในกรณีจัดซื้อปกติ จัดซื้อเร่งด่วน จัดซื้อสินค้าขาดแคลน หรืออ่อนไหวด้านราคา (วัตถุดิบผลไม้สดตามฤดูกาลด้วย) 1.2ก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
18 Feb 19
13 . Assistant Operations Manager(Food)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายทั้งหมดเทียบกับค่าที่ประมาณการณ์ไว้ และทำการพัฒนา ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สาขาสามารถสร้างยอดขายได้ตามที่กำหนด • วิเคราะห์และวางแผนควบคุมต้นทุนวัตถ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้าง
18 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อทั่วไปและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบการทำงานของพนักงานจัดซื้อในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งดูแล ติดตาม การรับและส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้สามารถจัดซื้อ/จัดหาสินค้าและบริการได้ถูกต้อง ทันเวลา มีค...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Feb 19
15 . ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
18 Feb 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs