JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ห้องเย็น)
รายละเอียดของงาน ที่ต้องรู้ 1)การตรวจสอบและควบคุมการเดินเครื่อง Freexe Dry ตามอุณหภูิที่กำหนด 2)มีความรู้เรื่องเครื่องทำความเย็น และแอร์ วาวล์ปั้มต่าง ๆ (ระบบความเย็น) 3)มีความรู้เรื่องเครื่อง Com...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ(Sales Executive)
- การเปิดการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมาย - รับผิดชอบดูแล/ติดตาม ให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัท - ติดต่อประสานงานการขาย ช่วยลูกค้าหาทางแก้ปัญหาต่...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
3 . ผช.ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร - รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
4 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning )รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
24 May 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (Assistant Manager of Engineering Department)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
24 May 19
6 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันของแผนกผลิตและความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละไลน์ผลิต เพื่อส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลไปทำการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของแผนก รวมถึงสรุปผลงานประจำไตรมาส เ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดรหัส ตัดจำหน่าย ตรวจนับทรัพย์ส...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
8 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
21 May 19
9 . ธุรการดูแลด้านบริหารระบบสารสนเทศ (IT MIS)
1. เปิด PR สั่งซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ 2. ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ และบำรุงรักษา 3. การสำรองข้อมูล Server และเรียกข้อมูลกลับ 4. จัดทำ ทะเบียนคอมพิวเตอร์ 5. Support ระบบ S...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
21 May 19
11 . ผู้จัดการจัดซื้อ(Procurement Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ด้านแผนงานบริหาร 1.1กำหนดวิธี ขั้นตอนในการทำงาน และระบบงานต่างๆ ในกรณีจัดซื้อปกติ จัดซื้อเร่งด่วน จัดซื้อสินค้าขาดแคลน หรืออ่อนไหวด้านราคา (วัตถุดิบผลไม้สดตามฤดูกาลด้วย) 1.2ก...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
21 May 19
12 . Assistant Operations Manager (Food)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายทั้งหมดเทียบกับค่าที่ประมาณการณ์ไว้ และทำการพัฒนา ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สาขาสามารถสร้างยอดขายได้ตามที่กำหนด • วิเคราะห์และวางแผนควบคุมต้นทุนวัตถ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้าง
21 May 19
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อทั่วไปและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบการทำงานของพนักงานจัดซื้อในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งดูแล ติดตาม การรับและส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้สามารถจัดซื้อ/จัดหาสินค้าและบริการได้ถูกต้อง ทันเวลา มีค...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 May 19
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
21 May 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (Production Assistant Manager)
รับมอบนโยบายและเป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติโดยการวางแผนด้านกำลังคน เครื่องจักรและกำลังการผลิตพร้อมทั้งผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยติดตามผลการดำเนินการว่ามีคว...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Salary ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
21 May 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs