JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  156 Positions      
Sort By 
1 . Senior Account Executive (Online)
Job Propose & Responsibility - ดูแลและรับผิดชอบการขายงานประเภทออนไลน์และงานขายประเภท Project ให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย - นำเสนองานขาย Digital Media แบบ Convergence media : Online, Digital...

M A N Entertainment Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 (ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก)
19 Jun 19
2 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโรงพยาบาลศิริราชรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานอาคาร (Hyde Condo สุขุมวิท 11)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร, ประสานงาน,เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดของนิติบุคคล - ติดต่อประสานงาน , รับเรื่องต่างๆ จากลูกบ้านเกีียวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงา...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting Officer ( ท่าเตียน )
- รับผิดชอบในงานด้านบัญชีแยกประเภท และบัญชี AP - จัดทำภาษีของระบบองค์กร - ติดตามงานด้านเอกสารบัญชี - ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก *หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ระบบ SAP พิจารณาพิเศษ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบวางแผน ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณาทั้ง Online และ offline และการประเมินผลกิจกรรมของบริษัททั้งหมด

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 +- ตามประสบการณ์
19 Jun 19
6 . หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
- รับผิดชอบวางแผลกลยุทธ์ด้านการตลาด - ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของการตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขันและความเป็นเลิศด้านคุณภาพ โดยรวมทุ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)
19 Jun 19
7 . Graphic Design และออกแบบผลิตภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกแบบป้ายตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถถ่ายภาพ และสเก็ตภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
19 Jun 19
8 . พนักงานเอกสารส่งออก Export documents
ทำเอกสารยื่นฟอร์มกรมการค้าต่างประเทศ และทำเอกสารขายตั๋วกับธนาคารและส่งเมล์เอกสาร Invoice Packing List ให้ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
19 Jun 19
9 . พนักงานขาย กรุงเทพฯ Cash Van Sales
สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนการขาย ดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive
- ดูแลและบริหารรายการสั่งซื้อจากห้างฯ - ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อเข้าพบ-เยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี - นำเสนอสินค้าใหม่เพื่อวางจำหนายในห้างได้  - วางแผนการจัดราย...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jun 19
11 . Graphic Design และออกแบบผลิตภัณฑ์ (นครปฐมและปริมณฑล)
- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกแบบป้ายตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถถ่ายภาพ และสเก็ตภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000
19 Jun 19
12 . ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า DC Manager (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้)
บริหาร และควบคุมทีมงานขาย วางแผนงานขาย-ขยายตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเยี่ยมเยียน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ และประเมินผลการขาย รายงานการขายเพิื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ประสานง...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ / Export Sales Coordinator
-ประสานงานและติดตามลูกค้าต่างประเทศทางอีเมล - ทำเอกสาร Proforma invoice -ประสานงานกับทางโรงงานส่วนงานวางแผน และการจัดส่งสินค้าไปต่างปรเทศ -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
14 . พนักงานขาย ต่างจังหวัด Cash Van Sales
สรรหาลูกค้ารายใหม่ ในต่างจังหวัด นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ตามแผนการขาย เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jun 19
15 . ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สาทร, สุขุมวิท, ลาดพร้าวรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบัง...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
16 . Technical support (DNA RNA RT-PCR)รับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในงานวิจัยด้านPCR,REAL TIME PCR เคยสกัดDNA,RNAจากตัวอย่างชนิดต่างๆ หรือ มีความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับ Tissue culture, Animal Cell culture and ELISA Western Blotting 2.สื่อสารภาษาอังกฤษไ...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่ายสินค้าในคลัง 2. ตรวจนับสินค้าคงคลัง 3. ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า 4. บริษัท หยุดงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนัตขัตฤกษ์

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
18 . ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
-email ส่งใบเสนอราคา ตอบคำถามจากลูกค้า -ดูแลประสานงานขาย เช่น แจ้งโปรโมชั่นสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย -ประสานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
19 . Sale (วิทยาศาสตร์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าและรับผิดชอบงานขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รักงานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย - เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามราชการ สวัสดิการตำแหน่งน...

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
20 . แมสเซนเจอร์รับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าในมหาวิทยาลัย -รับเช็ค วางบิล

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
  156 Positions      
Sort By 
Disability Jobs