JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,245 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออกรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ -ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของ PR. ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ขอซื้อ -ออก PO ต่างประเทศ และ Invoice ต่างประเทศหลังจากที่ตรวจสอบข...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
3 . พนักงานธุรการจัดส่งรับสมัครด่วน !
-ติดตามเอกสารต่าง ๆ ด้านงานธุรการทั่วไป -จัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Jul 19
4 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
5 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
6 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
8 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
16 Jul 19
9 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ความโครงสร้าง
16 Jul 19
10 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ความโครงสร้าง
16 Jul 19
11 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
12 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
13 . Project Coordinator ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน )รับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ท...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jul 19
14 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
15 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
16 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง(Rooftop , Farm ) ตามโปรแกรมในแต่ละที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดิ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000 - 13,000
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
-สนับสนุนและดำเนินการเรื่องการเตรียมเอกสาร -ดูแล และ จัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -ดูแลจัดเก็บเอก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Jul 19
18 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- มองหาช่องทางในการขยายหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนดของธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวางแผน - ประสานงานและสร้างความสั...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 Position
16 Jul 19
19 . พนักงานบัญชีและจัดซื้อ
- ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัททั้งหมด - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรณ์เกี่ยวกับเอกสารค่าใช้จ่าย - จัดเก็บเอกสารบริษัทต่างๆให้เรียบร้อย​และค้นหาได้ง่าย - ตรวจสอบStockสินค้าภายในบริษัท ...

Guru Gyuu Yakiniku
1 Position
Salary 17,000
16 Jul 19
20 . เทรนเนอร์ฟิตเนส ครูสอนออกกําลังกาย Personal Trainer
- ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและ การใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง -ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ - ออกแบบ...

FiTin25 Co.,Ltd.
ประจำ
Salary 20,000-40,000 บาท
16 Jul 19
  1,245 Positions      
Sort By 
Disability Jobs