JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  120 Positions      
Sort By 
1 . Network Engineerรับสมัครด่วน !
• ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่าย • Implement Service ที่ให้บริการบนระบบเครือข่าย • ดูแลระบบเครือข่าย ให้บริการต่างๆ ของบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบแก้ไขให้ระะบบเครือข่ายสามารถให้บริ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . Sales Condo (โครงการติวานนท์ , สุขุมวิท 40 )รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์(คอนโด)ให้ตรงตามความต้องการสำหรับ ขาย-เช่า แก่ลูกค้า โดย 1.นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ 2.เป็นผู้พาลูกค้าท...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . Accounting Manager
1.Handle all accounting activities including voucher reviewed in AR ,AP and GL 2.Recording accounting transactions 3.prepare WIP control, Upload, Month end (SAP) 4.Reviewed and reconcile Tax and Va...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
4 . Finance analyst Supervisor
1.ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณโครงการแต่ละโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.เปรียบเทียบงบประมาณและรายงานต่อฝ่ายบริหารและหน่วยธุรกิจ 3.ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . Marketing officer
- ดำเนินการแผนการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท - ติดต่อประสานงานทางด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอก - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและรายงานสรุปทางการตลาด - ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000
18 Jul 19
6 . Legal Supervisor
1. วางแผนงานด้านนิติกรรม 2. ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อความคล่องตัวของโครงการ 4. จัดเตรียมและจัดทำเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตต่างๆ 5. จัดทำและจัด...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
7 . Sales Chinese language
ดูแลให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์(คอนโด)ให้ตรงตามความต้องการสำหรับ ฝากขาย-ฝากซื้อ แก่ลูกค้า โดย 1.นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ 2.เป็นผู้พาล...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
หลายอัตรา
18 Jul 19
8 . Project Managerรับสมัครด่วน !
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
2 อัตรา
18 Jul 19
9 . Engineer M&E Supervisor (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเปรียบเทียบงานตามแบบเพื่อถอดแบบและประเมินราคางานระบบ 2. จัดทำ BOQ และคำนวณต้นทุนวัสดุและค่าแรงโครงการ 3. จัดทำงานเพิ่ม-ลด ตามขอบเขตงานให้ถูกต้อง 4. สรุปการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และเปรียบเทีย...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
10 . QC Engineer (ทำงานจันทร์-ศุกร์)รับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการคุณภาพ 2.วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารเชิงคุณภาพ เช่น • แผนคุณภาพโครงการ (Project Quality ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
11 . Customer Service (ประจำที่สำนักงานใหญ่ คลองเตย)
•Prepare documents such B/L, booking confirmation sheet. •Communicate with carriers for booking and vessel arrangement. •Prepare documents such as booking documents and shipping instructions. •Comm...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
N/A
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
12 . Billing Officer (ประจำที่สำนักงานใหญ่)
• รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง • จัดทำรายงานสรุปการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งให้กับฝ่ายบัญชี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน และใบเสร็จการเบ...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Jul 19
13 . ผู้ช่วย CEO
-ติดตาม CEO -อออกพื้นที่ไปต่างจังหวัด ไปสาขาต่างๆ -แปลเอกสารต่างๆ -ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
3 Position
Salary 35,000++
18 Jul 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 3. รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ KPI น้ำมันและยางรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและเตรียมเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกและตรวจสอบงานในของงาน KPI น้ำมัน 3.จัดเก็บเอกสารน้ำมันประจำเดือนใส่แฟ้ม 4.ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อยางของแต่ละหน่วยงาน 5.ติดตามเอกสารการเปลี่ยนยางในแต่ล...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวนด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Content Creator & Content Writer & Social Media Writer
1. คิด วางแผนและผลิต Content ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic เพื่อใช้บนสื่อช่องทางออนไลน์ 2. คิด Copy ของโฆษณาให้น่าจดจำ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 3. เขียนและจัดการเนื้อหา Conten...

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . Web Programmer CodeIgniter/Laravel
1.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2.ดูแลรับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้ลูกค้าของบริษัท 3.เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4....

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
3 Position
Salary 18,000-40,000
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (รับนักศึกษาจบใหม่) สาขาคลองเตย/งานประจำ 5 วัน
- ติดต่อธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ำประกัน - ออกใบเสร็จรับเงิน - เก็บเงินลูกค้า,ติดตามหนี้ค้างชำระ - งานประจำ 5 วัน

Loxley Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
20 . Presaleรับสมัครด่วน !
-ออกแบบระบบเพื่อนำเสนอาน -เขียนความต้องการทางด้านเทคนิค -จัดทำ Presentation การทำ Comply Specหรือ Tor เพื่อสนับสนุนงานขาย -สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อรับความต้องการของลูกค้า -ประสานงาน Partnet หรือ Verdo...

Loxley Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
  120 Positions      
Sort By 
Disability Jobs