JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  129 Positions      
Sort By 
21 . Web Designรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2.ออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.พัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้า และมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
22 . Chef de partie / Chef Rotisseurรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการทำงานของพนักงานครัว, อุปกรณ์ต่างๆ, วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในครัวที่รับผิดชอบ 2. การควบคุมคุณภาพของการผลิต ความสะอาด สุขอนามัย 3. สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 4....

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ+Service Charge
21 Aug 19
23 . ผู้จัดการร้านอาหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบต่อแผนงานและยอดขาย - แปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง - สร้างระบบ ควบคุมการทำงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบได้ - แก้ไขปัญหาต่างๆ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
24 . Area managerรับสมัครด่วน !
- บริหาร ดูแล ร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์ ในพื้นที่ กทม. และพัฒนาทีมงานทั้งทีมสาขา และทีม Event - วางแผนการขาย และจูงใจผลักดันทีมงานให้สามารถขายได้ตามเป้าที่กำหนด - คิดโปรโมชั่น หรือจัดหาเครื่องมือต่า...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
25 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำเสนอแผนงานการสรรหาบุคลากร ช่อง ทางการสรรหาและงบประมาณต่อผู้บริหาร รวมถึงงานฝ่ายบุคคลด้านอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, ประเมินผลการทำงานแล...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
26 . Digital marketing
- จัดทำแผนการตลาด Online - ดำเนินการ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเพจเว็บไซต์ และสื่ออาทิเช่น Website บริษัท, google Ads, Facebook, Instagram - เขียน Content และ วางแผนการโปรโมท

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Aug 19
27 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหารแปรรูป (เนื้อสัตว์)
- รับผิดชอบงานด้านการคัดเลือกวัตถุดิบเนื้อแต่ละประเภทร่วมถึงการผลิตแปรรูป และสอนพนักงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตารางการทำงานของพนักงานในแผนก - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และควบคุมการกระทำผิดว...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
28 . Programmerรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดทำและดูแล Website ให้เสร็จตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร - ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้กับบริษัท และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาตามแผนงาน - ดำเนินการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมขององค...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
Salary 20,000-35,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Aug 19
29 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร และ หัวหน้าช่างอาคารรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร ตามแผนการทำงาน - ฝึกซ...

True Property Service Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
30 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.)**รับสมัครด่วน**
1.ตรวจสอบ ดูแล งานด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง 2.จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 3.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ 4.ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงาน บันทึก รายงานอุบัติเห...

บริษัท ภูริ เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-40,000
21 Aug 19
31 . Online Sales (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์)
- ดูแลงานขายทางช่องทาง Online (Facebook, Website, Social Media ต่างๆ) - เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์และ Social Media - ประสานงานลูกค้า และให้บริการหลังการขาย เช่นติดต...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
32 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - รับเฉพาะคนพิการ
- จัดทำเอกสาร รายงานประจำสัปดาห์และรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร - รับสายโทรศัพท์ และโอนสายโทรศัพท์ ไปยังแผนกต่างๆ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
33 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
34 . Customer Services Manager/ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
- บริหาร ทีมโอนบ้าน และคอนโดมิเนียม และบริการหลังการขาย - ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่จะโอนให้ลูกค้าและดูแลงานด้านบริก...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
35 . Financial Analyst
Handling of month-end closing and analysis. Tracking financial status by monitoring variances from rlatedparty Analysing the business performance; addressing and highlighting areas to be improved. ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ , ภาษี - จัดทำเอกสารการจ่ายชำระ ตามเงื่อนไขการจ่าย เช่น รับวางบิล - จ่ายเช็ค - บันทึกรายการบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบบัญชี ฯลฯ

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- งานด้านเอกสารต่างๆทางตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเอกสารและข้อมูลทางด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ ภายในและนอกองค์กร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
38 . After Sales Service
- ประสานเรื่องแจ้งซ่อมกับทางทีมช่างและผู้รับเหมา เพื่อแก้ไขงาน แจ้งซ่อมให้กับลูกค้า - ติดตามทีมช่างให้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดระหว่างทีมช่างกับลูกค้า - จัดทำรายงานเ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
39 . Graphic Design
- สามารถจัดทำและตัดต่อวีดีโอ - สามารถออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ใบปลิว โปสเตอร์ นามบัตร - สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ทางด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี

บริษัท อีคอม อินโนเทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 25,000
21 Aug 19
40 . พนักงานประจำร้าน Mx cakes&bakery สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
เตรียมเปิดสาขาใหม่ Mx cakes&bakery สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เปิดรับสมัครพนักงาน - Assistant manager - Supervisor - Cashier - ผู้ช่วยครัวเบเกอรี่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 Aug 19
  129 Positions      
Sort By 
Disability Jobs