JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  565 Positions      
Sort By 
1 . รับสมัครครัว/บริการ ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน -รับออเดอร์/เสิร์ฟ -ต้อนรับลูกค้า -ดูแลความสะอาดภายในร้าน -ทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง -ทำอาหาร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
20 Position
Salary 11,000++
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) ประจำ Medmetic by Meko
1. สวัสดิการบริษัทฯ และเงินเดือน 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . Admin Claim (ธุรการเคลม)
- รับเอกสารการวางบิลจากโรงพยาบาล - ลงทะเบียนรับเอกสาร, แยกเอกสาร, สแกนเอกสาร - ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
4 . Call center
- ดูแลเอกสารของแผนก - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบ - ตรวจสอบสิทธิข้อมูลลูกค้าในระบบ - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
5 . Nurse Assessor (พิจารณาสินไหมทดแทน)
• ตรวจสอบ พิจารณาลักษณะอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันหรือสถานพยาบาล • เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล • วิเคราะห์และควบคุมขั้นตอนการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
6 . Sales and Marketing Manager (ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด)
- จัดการการตลาดทั้งหมดของ บริษัท และติดตามกิจกรรมของฝ่ายการตลาด - เสนองานแคมเปญทางการตลาดกับกิจกรรมการขาย - สร้างแผนการตลาดและงบประมาณ - จัดการและปรับปรุงชุดการขายเว็บไซต์และการนำเสนอ - งานตามที่ไ...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 40,000 บาท
18 Jul 19
7 . พยาบาลสินไหมทดแทน (Nurse-Assessor)/เทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ พิจารณาลักษณะอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันหรือสถานพยาบาล • เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล • วิเคราะห์และควบคุมขั้นตอนการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
Salary 20,000 -30,000
18 Jul 19
8 . Optometrist / เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา
- ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลงานด้านบริการตรวจทุกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น 1. ตรวจวัดสายตาผู้รับบริการก่อนและหลังการผ่าตัด 2. ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่อง Tonometer 3. วัดความหนากระจกตาด้วยเครื่อ...

TRSC International LASIK Center
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานต้อรับผู้ติดต่อ 1.ดูแลการรับโทรศัพท์ และบริการโอนสาย/ต่อสายโทรศัพท์ภายนอก 2.ดูแลการรับและส่ง FAX 3.ดูแลการคัดแยก และแจกจ่ายเอกสาร / พัสดุ ของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแ...

TRSC International LASIK Center
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ติดตามการโจรกรรม
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ -ติดต่อประสานงานกับตัวแทนบุญเติม -ลงพื้นที่มอนิเตอร์เมื่อพบการโจรกรรมตู้บุญเติมในแต่ละพื้นที่ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
11 . Sale Support
- ประสานงานตัวแทนบริการเกี่ยวกับงานทางด้านการขาย - จัดทำ Report ที่ได้รับมอบหมาย - Support เอกสาร และข้อมูลให้ Sale - รับสายโทรศัพท์ลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าที่สนใจติดตั้งตู้บุญเติม - ดูแลในส่วนของการ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
12 . Senior Engineer
- วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตู้ให้กลับมาใช้งานปกติ หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ - ประเมิน วิเคราะห์ ควบคุมแผนการทำงานภายในทีม ให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - พัฒนาเครื่องมือและระบ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
13 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
- กำกับดูแล วิเคราะห์ วางแผนงานของแผนก - บริหารทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน - ตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง - ควบคุมการจัดทำงบประมานของ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
14 . Senior Marketing
- ดูแลงานด้านเอกสารงานโฆษณา - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - ดำเนินงานการตลาดตามแผนที่จัดทำไว้ - ดำเนินงานการลงสื่อโฆษณาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ติดตามการจัดทำและจัดส่งสื่อให้ตัวแทนบริการให้ตรงต...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน - งานตรวจเช็คเวลาทำงานและค่าจ้างเงินเดือน - งานสวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงาน - งานธุรการและจัดซื้อ - งานประสานงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
16 . นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-รับผิดชอบดูแล แก้ไข้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบต่างๆภานใน Data Center, DR Site -รับผิดชอบดูแล และวิเคราะห์ระบบ Facilities ภายใน Data Center, DR Site -จัดทำรายงาน บันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 40 บาท / ชั่วโมง
18 Jul 19
17 . พนักงานรายวันรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานประจำวัน - คีย์ข้อมูลและสรุปรายงาน - จัดเรียงเอกสาร - ตรวจสอบข้อมูล - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 08.30 น.-17.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท พนักงานรายวัน ค่าแรง 350 บาท/วัน
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
•ติดตามหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดโดยการออก email, notice เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระเป็นปกติ •จัดทำรายงานสรุปการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ค้างชำระเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการค้างชำระหนี้ •จัดทำ Pre...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
19 . IT Compliance
- ศึกษา จัดทำ และแก้ไข นโยบายหรือ ขั้นตอนปฏิบัติ ระบบงานของฝ่าย IT - ทบทวน ติดตาม และประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำตามนโยบาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ กับหน่วยงานที่เ...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
20 . Sr. Web Developer
- สามารถเขียนโปรแกรมหรือรู้จักภาษาเหล่านี้ HTML, CSS, PHP, MySQL, jQUERY, java -สามารถ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย PHP OOP, PHP Freamwork on(Laravel,Slim),MySQL, Javascript, Jquery, Ajax, HTML, Git

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามข้อตกลงกับบริษัท
18 Jul 19
  565 Positions      
Sort By 
Disability Jobs