JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  314 Positions      
Sort By 
21 . Financial Officer
เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ) 1. จัดเตรียมเช็ค + เงินสดเข้าบัญชีบริษัทให้ทันเวลา 2. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินเข้าบัญชีกับรายงานการรับเงินประจำวัน 3. ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งลูกค้า เจ้าหน้าที่การเ...

Siamese Asset Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
22 . นักศึกษาฝึกงาน
1. ฝ่ายรายการวิทยุและโทรทัศน์ ติดต่อประสานงาน ลูกค้าและผู้ร่วมรายการ คิดประเด็นคำถาม ช่วยกำกับคิว ตัดต่อรายการ ฯลฯ 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว สกรู๊ป ตัววิ่ง ถ่ายภาพทำข่าว เขียนประเด็นสัมภาษณ์ จ...

บริษัท โอเคแมส จำกัด
4 อัตรา
19 Aug 19
23 . ประชาสัมพันธ์ (PR) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบประสานงานกับสื่อมวลชนทุกสาขา วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 2. ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คิดประเด็นทำข่าว ประเด็นสัมภาษณ์ เขียนข่าว สกรู๊ป บทความ ตัววิ่ง ข้อความประชาสัมพันธ์ ถ...

บริษัท โอเคแมส จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-22,000
19 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รับสมัครด่วน !
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551( ฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ประสานงา...

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ควบคุมและบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Sub Contractor 2. รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ (PO) 3. ติดตามและบันทึกการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อติดต...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
26 . Cashier (เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน)
1. จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับด้านรับ - จ่ายเช็คให้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น ลูกค้า Supplier พนักงาน จ่ายเช็คส่วนกลาง เป็นต้น 2. นัดหมายและให้ข้อมูลการจ่ายให้ Supplier, Subcontractor ตา...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
27 . นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานสื่อสารองค์กร
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร 2. ดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารขององค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, Facebook, และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 3. ถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อใช้ใน...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 200 ต่อวัน
19 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
29 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
30 . วิศวกรจัดซื้อ (Purchasing Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
1. ควบคุมและบริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Subcontractor 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของโครงการและความต้องการของฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่จัดซื้...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
31 . จป.วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (เขตกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
32 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (Administration Officer) รับสมัครด่วน !
1. รับและตรวจสอบเอกสาร PR ให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 2. รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับ Supplier และ Sub Contractor 3. จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในกา...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
33 . Project Engineer (สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล) ประจำโครงการกรุงเทพ
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 2.จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา 3.ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
34 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานระบบ)
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
35 . วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
36 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)
1.ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2.รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3.เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5.ทำรายงานผลการซ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
37 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman EE-AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ • เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ • จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด • เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง/อาคาร (โครงการในกรุงเทพ)
1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับเอกสารและแยกส่งตามแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำใบคำขอสั่งซื้อส่งฝ่ายจัดซื้อ 5.จัดทำการเคลียร์เงินล่วง...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย - ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย - ดูแลด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
19 Aug 19
  314 Positions      
Sort By 
Disability Jobs