JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 535 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ / Graphic Designer ออกแบบนิตยสาร ( สัญญาจ้าง 3 เดือน )รับสมัครด่วน !
1. ออกบแบบและจัดทำ Art work สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสาร 2. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 28,000
18 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนงานวางแผนติดตั้งและซ่อม / Planning Supervisorรับสมัครด่วน !
1.บริหารทีม ประสานงานนัดงานติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และ นัดงานซ่อม 2.บริหารทีม ติดตามงานค้าง ติดตั้งใหม่ , ติดตั้งย้ายคัน และงานซ่อม 3.สรุปรายงานการวางแผนงาน รายงานต่อผู้บริหาร

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / Network Engineerรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล 2.วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง 3.วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย 5.ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
18 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer (รายวัน 350 บาท สัญญาจ้าง 3 เดือน) รับสมัครด่วน !
1. นับและจัดเรียงสินค้าพร้อมทำเอกสารประกอบการนับสินค้า 2. โยกย้ายสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้ารอการย้ายสินค้า 3. กำหนดเป้าการทำงานโดยเบื้องต้นกำหนดจำนวนการนับสินค้าในแต่ละวันทำงาน ให้มีปริมาณเหมาะสมต่อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดการโครงการ / Project Management Officerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Data Customer ลูกค้าโครงการ 2.จัดทำแผนและประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าพบ 3.วิเคราะห์งาน จัดทำแฟ้มโครงการ สรุปโครงการ และจัดเก็บข้อมูลงานโครงการ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 30,000 บาท
18 มี.ค. 62
6 . นักทดสอบซอฟต์แวร์ / Software Testerรับสมัครด่วน !
1. ทำการทดสอบโปรแกรมตามขอบเขตงานที่วางไว้ 2. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการทำคู่มือหลักต่อไป 3. ให้คำปรึกษาผู้ที่สอบถามปัญหาการใช้งาน 4. จัดทำแผนงานและบริหารงานให้เป็นไปต...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
18 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์ / Creative & Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1. สร้างสรรค์ - นำเสนอ ชิ้นงานออกแลลการสื่อสาร 2. ควบคุมภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามแนวที่กำหนดไว้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า / บริษัทฯในทุกๆงานที่ทำ 3. ประสานงานกับ Supplier 4. ควบคุมงานสร้างสรร...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 30,000 บาท
18 มี.ค. 62
8 . ฝ่ายบริการและปฏิบัติการองค์กร (ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ)/ Service(Manager-Director)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหางานบริการ 2. ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้านงานบริการ 3. ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริการ 4. สรรหาพนักงานบริการแและปฏิบัติการ 5. วางเป้าหมายกา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 90,000 บาท
18 มี.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้สิน / Collection Managerรับสมัครด่วน !
1. สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน (แยกอายุลูกหนี้) 2.บริหารงานลูกหนี้ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.1 วางแผนการเรียกเก็บเงินลูกค้า 2.2 ควบคุมลูกหนี้ไม่เกินเครดิตมากกว่า 90 วัน 3. สอบทานรายงานการติด...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 60,000 บาท
18 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer รับสมัครด่วน !
1. ร่วมประชุมหารือกับผู้จัดการส่วน และทีมงาน สำหรับปรึกษา และ ค้นหาแนวคิดในการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองโจทย์โฆษณาตามที่กำหนด 2. ควบคุมภาพลักษณ์การสื่อสารของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ / System Engineerรับสมัครด่วน !
1.ตั้งค่าการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 2.ตั้งค่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Domain Server) 3.จัดสารรและตั้งค่าการใช้งานโทรศัพท์ (IP Phone) 4.ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 5.แ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
18 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmer ( PHP or JavaScript Skills)รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น 4. ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
13 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Programmer ( IOS or Android Skillsรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ระบบแอร์)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คระบบทำความเย็น,ระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.ทำการซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามใบแจ้งซ่อม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.ทำการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ (Planned Maintenance...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท
18 มี.ค. 62
16 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/ Messenger (มีใบขับขี่มอเตอร์ไซด์และรถยนต์ )รับสมัครด่วน !
จัดส่ง-รับเอกสาร/สินค้า จากบริษัทฯ ถึงมือลูกค้า ตามตารางการจัดงานของแต่ละวัน ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 9,000-11,000 บาท (เงินเดือน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน)
18 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ด้านรับ)รับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี - จัดทำบัญชี ลูกหนี้่ - ทำแบบภาษีต่างๆ ส่งสรรพากร - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นได้ดี - ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
18 มี.ค. 62
18 . พนักงานขายโครงการ (เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ศึกษาทำความเข้าใจตัวสินค้าจนสามารถแนะนำ และนำเสนอข้อมูล...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+คอมมิชชั่น+น้ำมันรถยนต์+ค่าสึกหรอ
18 มี.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Fresh) สาขาอุดมสุข
- บริหารจัดการระบบปฎิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก - ควบคุมคุณภาาพอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
20 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
scope งาน 1. หารายชื่อ ลูกค้า ปลีก ส่ง,ติดตั้ง,ตัวแทนจำหน่าย และ project 2. ติดต่อ,present,ดูหน้างานและทำเสนอราคา 3. ติดตามลูกค้าที่ได้ติดต่อและเสนอราคา 4. ทำสรุปยอดขายรายวัน,เดือน,ปี 5. กิจกรรมก...

Siammitsui Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000-20,000 ขึ้่นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 มี.ค. 62
 พบ 535 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ