JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้ - จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ - ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี - และอื่น ๆ ที่ได้รั...

บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1. งานรับ - ส่ง เอกสารภายในองค์กร งานร่างโต้ตอบหนังสือและอีเมล์ งานแจ้งเวียนหนังสือ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 2. พิมพ์หนังสือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ จัดทำทำสำเนา...

Toyobo Saha Safety Weave
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
1.ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ผลักดัน ควบคุม ปรับปรุง คงรักษาไว้ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 3.ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห...

Toyobo Saha Safety Weave
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงานส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องจักร - สำรวจตรวจสถานที่ และการปฏิบัติของพนักงานให้อยู่ในกรอบของนโยบายความปลอดภัย - จัดทำและดำเนินการด้านเอกสา...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
11 . วิศวกรวางแผนการผลิต
- วางแผนประสานงานและควบคุมปริมาณงานของหน่วยงานผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนในการจัดเตรียมปัจจัยและทรัพยากรในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
12 . ช่างกลึง CNCรับสมัครด่วน !
ผลิตและซ่อมแซมลูกรีด, ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิธีการ กัดไส กลึง เจียร ให้ได้ตามแบบที่กำหนด

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาพระประแดง)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป - จัดทำรายงานทางการเงิน - รายงานเพื่อควบคุมด้านการจัดการให้กับทุกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจรายงานกระทบยอดธนาคาร ( OK, โนวา, ไดนาสตี้,ภัตตาคารฯ) 2. ตรวจเอกสาร,รายงาน, และแบบคำขอ เกี่ยวกับชดเชยภาษีอากร (มุมน้ำเงิน) 3. ตรวจรายงานภาษีซื้อ - ขาย และกระทบยอดภพ.30 กั...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
15 . ช่างเครื่องกล/ ช่างซ่อมบำรุง
1.ตำแหน่งช่างเครื่องกล - สนับสนุนแผนงานซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ปฏิบัติตามระบบ PM - ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO - ปฏิ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
ตำแหน่งจนท.ธุรการประสานงานขาย สังกัด แผนกขายและการตลาด ปฎิบัติงานที่ อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี 1) ควบคุม จัดเก็บเอกสาร ISO และเอกสารระบบภายในหน่วยงาน 2) สนับสนุนเอกสารการจัดทำข้อมูล/รายละเอียดต่างๆ ในส...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายและการตลาด(บจก.ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ)
ตำแหน่งจนท.ธุรการ สังกัด ฝ่ายขายและการตลาด ทำงาน บริษัท ไดนาสตี้ กอฟล์ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด ปฏิบัติงานที่สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2) รับโทรศัพท์ ติดต่อประสาน...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 หรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . New Model
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2. ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัณฑ์,กระบวนการ,คุณภาพ ถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มี...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
19 . นิติกร (ทนายความ)
1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รวมถึงการจัดทำร่าง ข้อตกลง สัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ 2. ดำเนินกระบวนการพิิจารณาในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน งานคดีความเสนอและขออนุมัติ แนวทางการดำเนินคดีตามความคิดเห็น...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ