เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 733 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกำกับดูแลการผลิตภายในหน่วยงาน 2.ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของหน่วยงาน 3.บริหารควบคุมดูแลบุคคลากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทุนมากที่สุด 4.บริหารงานด้านต้น...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
242 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต อาหาร
1. รับผิดชอบ และวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารให้กับร้าน และบริษัทในเครือ 2. จัดทำ และควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบ GMP/HACCP 3. วางแผน และควบคุมค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 4. พัฒน...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
243 . ผู้จัดการโรงงาน(ผลิตกาวเคมี)
-ควบคุมไลน์การผลิตกาวเคมี -ประสานงานโรงงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลทุกแผนกให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
20 ก.พ. 61
244 . FSQR Supervisor (QA) ประจำโคราช
หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ควบคุมระบบการตรวจวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 2. สรุปและวิเคราะห์ระบบคุณภาพ ให้การสนับสนุนข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหา 3. ดูแลการเก็บตัวอย่างของโรงงานและตัวอย่างส่ง...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 ก.พ. 61
245 . Production supervisor หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.ดูแลและควบคุมแผนการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิตและคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลและแก้ปัญหาหน้างานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 3.ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย เช...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.พ. 61
246 . Production supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต )
1. รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการทำงานที่กำหนดประจำวันและสอดคล้องกับ GMP และ HACCP 2. ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทำงาน 3. รับผิดชอบความปลอดภัยของอาหารแ...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
247 . เจ้าหน้าที่ RD,ผลิต,QC,สุขศาสตร์ (ประจำจังหวัดปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 2.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 3.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต 4.ติดต่อประสา...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
248 . หัวหน้าหน่วยผลิต , QC , สุขศาสตร์ (กาญจนบุรี)
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชานำมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2.จัดวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 3.ควบคุมการตัดแต่งสินค้าให้มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการใช้เครื่องจักรและบำรุงรั...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
249 . หัวหน้าช่างพ่นสี/ช่างพ่นสี
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพ่นสีน้ำมัน หรือสีผง รู้เทคนิคการและวิธีการพ่นสี เป็นอย่างดี หรือมีความชำนาญโดยตรง

บริษัท คามิทากิ อินดัสเตรียล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 61
250 . วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-ควบคุมวางแผนและออกแบบวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ ให้ได้มาตรฐาน -ทำการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาหน้างาน รวมทั้ง หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข -ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องของการ Claim หรือสินค้าไม่...

บริษัท จีเอฟ. แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.พ. 61
251 . QC & Document control
1. ตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงานในการรับการตรวจฯด้านคุณภาพและความเสี่ยง 2. ประสานงานด้านคุณภาพและความเสี่ยงของหน่วยงาน 3. เป็นผู้ดำเนินการและผลักดัน ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนบริหารคุณภาพและแผ...

บริษัท มิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เอส พี อินเจคชั่น แอนด์ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตมตกลง
21 ก.พ. 61
252 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 22000 3.บริหารต้นทุนโดยลดต้นทุนของเส...

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
253 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครด่วน !
-วิจัยพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า -พัฒนาออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่ในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย -ประชุมประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท อดินพ จำกัด
21 ก.พ. 61
254 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
-วางแผน ควบคุมดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ -ให้คำแนะน...

บริษัท อดินพ จำกัด
21 ก.พ. 61
255 . ผู้จัดการแผนก ผลิตวงกบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
- วางแผนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนกำลังคน เหมาะสมกับงาน - วางแผน บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
256 . Ass't QA/QC Manager
1. ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพได้รับการสร้างนำไปปฎิบัติและดำรงรักษาไว้ 2. รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารงานด้านคุณภาพและสิ่งต่างๆที่จำเป...

บริษัท กรีนทูล แอนด์ กรีนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
257 . หัวหน้าผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อ้ัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
258 . หัวหน้าควบคุมคุณภาพ
1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา, ผู้บริหาร 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ 3. วางแผน, ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า 4. ...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
259 . QA , QC SUPERVISOR
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน 2.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมให้เป็นไปตามข...

บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
260 . QA Manager
1.ตรวจติดตามระบบคุณภาพ 2.วางแผนเเละดำเนินการให้คำชี้เเนะในกรควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด 3.ติดตามเเก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4.ควบคุม KPI ให้ได้ตามเป้าหมาย 5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ สามารถเเก้ปัญห...

บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
21 ก.พ. 61
 พบ 733 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ