JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.พ. 62
2 . สื่อสารองค์กร
1. ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ , ฟอร์มเอกสาร 2. สนันสนุน คู่มือการทำงาน 3. โซเชียลมีเดีย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ก.พ. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้นทุน
1. ปิดงบ ต้นทุน 2. คำนวณค่าเสื่อมราคา 3. บันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง,ชั่วโมงทำงาน 4. สรุปต้นทุนแยกตามงาน 5. ตรวจนับ Stock และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบเอกสารบัญชี

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
4 . ประสานงานทั่วไป
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 2. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก บุคคล - ธุรการ
1 ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานของบริษัท ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 วางแผนพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 3 แรงงานสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร - DCC
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2. รับขึ้นทะเบียนเอกสาร 3. บันทึก/เก็บข้อมูล/สรุปรายงาน 4. ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 5. อบรมพนักงานเพิ่มทักษะ เกี่ยวกับ ISO 6. ออกแบบเอกสารการ QC งาน 7. งานอื...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
7 . ผู้ช่วย / รองผู้จัดการแผนก สโตร์
1. บริหารคลังสินค้า , เครื่องมือ , วัตถุดิบ , วัสดุสิ้นเปลือง , สินค้าสำเร็จรูป 2. สรุปรายงานทุกสัปดาห์ 3. ติดตามแก้ไขปัญหางาน 4. บริหารพื้นที่เก็บสินค้าสินค้า 5. บริหารจัดการงานพนักงานในแผนก

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
8 . ผู้จัดการโครงการ - งานก่อสร้าง
1. บริหารกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. ควบคุมการติดตั้งงานให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3. จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน และเวลา ร่วมกับทีมงานแต่ละทีม 4. ประเมินระยะเวลา และเสี่ยงต่างๆ ที...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.พ. 62
9 . รองผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. การจัดทำแผนการซ่อมบำรุง 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดูแลบริหารจัดการ วิเคราะห์ต้นทุนงานซ่อมบำรุง 4. รายงานปัญหา และสรุปแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมการเบิก-จ่าย จัดเก็บสินค้า 2. ตรวจสอบสินค้า 2. ตัดสต๊อกการ์ด 3. ทำรายการสรุปยอดสต๊อกสินค้าประจำสัปดาห์ 4. ทำ 5ส พื้นที่จัดเก็บสินค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษััท
11 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ