JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  31,260 Positions      
Sort By 
21 . Marketing Event Officer (Corporate Banking Event)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า Corporate, กลุ่มลูกค้า Wealth, หน่วยงานกลาง และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงของทางธนาคาร • รับข้อมูลจากทางหน่วยงานที่ต้องการจัดงาน เพื่อเข้าใจความต้องการ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
22 . General Procurement Officer (Contract 2 years)
•To manage procurement process to meet SLA and user’s requirement . •Negotiation for the best benefit including Quality , Price , Performance and delivery target. •Analytical performance result in ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
24 . เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
๐ สืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุพนักงานธนาคารกระทำทุจริต บุคคลภายนอกกระทำทุจริต และพนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ๐ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเน...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
25 . เจ้าหน้าที่บริหารงานหมาย ฝ่ายกฎหมาย
• เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนรับหมาย หรือหนังสือจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ • ตรวจสอบและปฏิบัติตามคำสั่งในหมาย หรือหนังสือของหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
26 . ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ
บริหารจัดการ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเครดิต ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การบริหารข้อมูลลูกค้า (CI) รวมถึงค่าใช้จ่ายของสายงานให้อยู่ใ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
27 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (สัญญาจ้างรายปี) เขตสมุทรปราการ
WALK-IN INTERVIEW วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 14.30 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ เทพารักษ์ ลักษณะงาน • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายจากสถานที่จริง กิจการ ที่พักอ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
28 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Personal Banker)
• ศึกษาข้อมูล ตลาด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้าและออกตลาด ติดตามลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่ • บริการหล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
29 . Customer Solutions and UX/UI Designer
• Accountable for design strategy and action plan in collaboration with software development team • Identify design problems and come up with sophisticated solutions • Facilitate business visions a...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
30 . SME Performance Enhancement Officer
• Prepare and provide the sales performance reports by recommending any insight analytics to identify the business strategy for achieve sales target • Prepare the communication messages, pricing code...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
31 . Mortgage Portfolio Analysis Officer
• Analyzes portfolio performance and recommends mortgage strategies to drive business growth and securing current portfolio to support long-term profitability goals • Balance portfolio quality and p...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Nov 18
32 . Maintenance WIN System Officer
ลักษณะงาน • เขียน Script เพื่อจัดสรร แยกแยะ และตรวจสอบข้อมูล (Extract Data) ที่ดึงออกมาจากระบบ WIN เพื่อจัดส่ง หรือจัดทำ Reports ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ • ให้คำปรึกษาแก่ Users ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
33 . Business and Product Development
• Devise end-to-end credit product strategy and seek approval for new product launch. • Manage product development through coordinating with related parties to develop products and related systems •...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
34 . SME Creative Energy Development Officer
- Initiate and co-ordinate MET campaign with internal and external potential business partners - Create Marketing year plan with effective KPI set up, also roll out and implementation - Suggest team...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
35 . Digital Fraud Analyst
• สร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจจับรายการทุจริตกับระบบ Fraud Monitoring ตามสถานการณ์ของการทุจริตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น • จัดทำรายงานความเสี่ยงของพฤติกรรมการทำธุรกรรมของธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันควา...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
36 . IT Performance Measurement Analyst
• Plan and manage the gathering and analysis of the data required to measure the overall Technology Group performance • Play supporting role in presenting findings to executives / management which su...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
37 . Technical Designer
• Work with Business Analyst to define, maintain and obtain sign-off of the technical requirements of the new/enhanced system • Update and refine high-level estimates based on the technical design •...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
38 . Service Excellence
-เข้าใจในงานบริการต่างๆ ทีมีผลต่อการให้บริการลูกค้าสาขา โดยสามารถใช้ข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ในมุมของการสำรวจความพึงพอใจ ข้อมูลจากลูกค้าในเรื่องร้องเรียน ข้อแนะนำผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Call Center ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
39 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
- ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) - จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย เช่น Brochure, Leaflet, Direct mail และ Backdrop - ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ - ประสานงานสื...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
40 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจขนาดย่อม (Small SME Product Development Officer)
-รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อ Small SME -สามารถวิเคราะห์ Business Model และสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจสินเชื่อ Small SME ของธนาคาร -มีความรู้และ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 Nov 18
  31,260 Positions      
Sort By 
Disability Jobs