JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  62 Positions      
Sort By 
1 . ทนายความ/นิติกรงานนิติกรรมสัญญา/หัวหน้าส่วนงานอุบัติเหตุรับสมัครด่วน !
ทนายความ -ดำเนินการฟ้องร้อง และแก้ต่างคดีให้กับบริษัท คดีหม่ินประมาท กฎหมายคอมพิวเตอร์ และคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ -ร่าง และตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท ตรวจพิจารณาการโฆษณาทางโทรทัศน์ ...

ไทยรัฐ
3 อัตรา
22 Jul 19
2 . SEO Specialist (Search Engine Optimization Specialist)
- พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine - กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ - สร้าง บริหารจัดการฐานข้อมูล - สื่อสารแ...

ไทยรัฐ
4 อัตรา
22 Jul 19
3 . Sales Coordinator (export department)
**งานส่วนติดต่อลูกค้าและทำเอกสารเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ** - เตรียมเอกสารส่งออกสินค้าให้ลูกค้า ออก quotations, performa invoices, oustandings และอื่นๆ - ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้าต่างประเท...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000
22 Jul 19
4 . เซลล์โมเดิร์นเทรด modern trade sales executive
- มีประวัติการทำงานด้านโมเดิร์นเทรด 1 ปีขึ้นไป - ดูแลยอดขายจากลูกค้ากลุ่ม modern trade ให้เป็นไปตามเป้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการข...

บริษัท เจบี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 หรือตามประสบการณ์
22 Jul 19
5 . ธุรการบัญชีและการเงิน
- เอกสารทั่วไป - เอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย - เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - เอกสารออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานทั่วไปภายนอกและภายในบริษัท

บริษัท อะกู้ดพลัส จำกัด
1 Position
22 Jul 19
6 . นิติกร/นิติกรอาวุโส
- รับผิดชอบการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของกลุ่มบริษัท (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) - ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย เสนอแนะ และชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ การกำหนดกรอบการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย และการตีความข้อกฎหมายต่างๆ เ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
7 . Senior iOS Developer รับสมัครด่วน !
Responsibilities  - Develop apps to improve and add new features. Working closely with Product  Manager, UX / UI Designer, Web Frontend / Backend team. And may include other  teams such as Marketing,...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
22 Jul 19
8 . Frontend Web Developer
- Web Development in the Frontend Website  - Quality control of the code to a good quality. Works correctly. Tested and easy to  care. Flexibility and future changes well. 

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
22 Jul 19
9 . Sales Coordinator (Online)Urgently Required !
- Coordinate with sale and customer - Support sales executive and report to sale manager - Coordinate with any other related parties

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
10 . Account Executive / Sale (Online)
- Expand new prospects and business opportunities for the company - Maintain business relationship with potential and existing clients - Responsible for all sales activities including reply/response...

360 Innovative Co., Ltd
1 Position
22 Jul 19
11 . Digital Art Director
– รับผิดชอบงานออกแบบ Digital Campaign ต่างๆ (เช่น Facebook Campaign, Rich Media Banners, Website, Landing Page) – นำบรีฟ Creative idea ที่ได้รับไปต่อยอดให้เห็นภาพ และวาง Mockup เพื่อนำเสนอ – สร้างสร...

360 Innovative Co., Ltd
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
12 . Project Manager Assistant (ผู้ช่วย PM)
Position Responsibilities: - Assist Project Manager(PM) on Security Assessment Project - Assist PM when defining the scope of the project in collaboration with related team and senior management. -...

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 25,000 or negotiable
22 Jul 19
13 . Sales Executive
Salary and Benefit: • Direct Sale commission • Petrol allowance and vehicle depreciation benefit available as appropriate • Bonus

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
22 Jul 19
14 . Overseas Buyer
1. Prepare and update Approved Vendor 2. Prepare commercial part with the technical part completed by Discipline Engineers 3. Interface with other department for their input for smooth process of bi...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary N/A
22 Jul 19
15 . Collection officer ( ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์)
- คีย์ข้อมูล ติดตาม ประสานงาน จัดทำเอกสารลูกหนี้ - โทรศัพท์/ติดตามลูกค้า เพื่อแจ้งเรื่องยอดชำระเงิน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.30-17.30** ** งานสัญญาจ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,500 ( ไม่รวม OT )
22 Jul 19
16 . วิศวกรออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อม
ออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
17 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสรางของบริษัท
22 Jul 19
18 . วิศวกร-ควบคุม (จ.ระยอง)
- ควบคุม/ กำกับดูแลโปรแกรม Control Center และการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Control Center) - ตรวจสอบ/วิเคราะห์ แก้ไข รวมถึงปรับปรุงแ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
19 . พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
- รวบรวมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
20 . นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ความต้องการขององค์กรในด้าน Capacity Planning, Control, Preventive และ Predictive - พัฒนาแบบจำลองในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
  62 Positions      
Sort By 
Disability Jobs