JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ควบคุ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขยายงานตลาด
-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทน / นายหน้า ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย -การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามเรื่องสินไหมฯ ให้กับริษัทนายหน้า ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง -ติดตามควบคุมทวงถามการชำระเบี้ยปร...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน, คู่กรณีและทรัพย์สิน ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย - ตรวจสอบราคา จัดหา และติดตาม ควบคุมราคาซ่อมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์
- วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit - พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร ( JAVA, Postgresql data )

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
2 Position
Salary ตามประสบการณ์การทำงาน
18 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . Draftman / Foreman สถาปัตย์,ไฟฟ้า ประปา,โครงสร้าง / Project Engineer / สโตร์
- ควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์ ในโครงการ ก่อสร้าง คอนโด - ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค - จัดทำเอกสารรายงานการก่อสร้าง ได้ - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ระบบ...

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
9 . Web Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ออกแบบดีไซน์เว็บไซต์และแบนเบอร์ตามความต้องการของลูกค้า - ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์และนำเสนอไอเดียให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงานบนระบบ MAC OS - ใช้โปรแกรมในการแแกแบบ Photoshop / lllustrator - ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Jul 19
10 . ล่ามภาษาอังกฤษ
- ทำหน้าที่ในการแปลภาษาอังกฤษทั้งในส่วนการประชุม ติดต่อลูกค้า หรืองานเอกสาร ระหว่างภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงส้รางบริษัท+ประสบการณ์
17 Jul 19
11 . Sales
- วางแผนการขาย - หาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย - พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าทราบถึงข้อมูล - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รายงานผลการออกตลาด สรุปผลการทำงานประจ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . Web Programmer รับสมัครด่วน !
- เขียนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้ CMS Joompa - แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Jul 19
15 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงส้รางบริษัท
17 Jul 19
17 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
19 . Sales Representative
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและรักษาฐานข้อมูลเก่า - ค้นหาช่องทางการตลาด การขาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอสินค้า - รับผิดชอบกระบวนการขาย จนถึงการติดตามส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
17 Jul 19
20 . Account Executive
นำเสนอ ขายระบบ Call Center รวมถึง Software ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าของบริษัท ฯ

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2 Position
17 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs