JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sunshine International was established in 1992 on a simple principle: To work together as a family to make simple and nutritious food products that will put a smile on everyone’s face.

Our food products are made from the highest quality ingredients, which are supplied through our own farms and other local farms. All products are made in our 17,600 Sqm facility in Chanthaburi Province of Thailand, where it has quality local fruit farms in this great-growing region. The proximity to the local farms certainly ensure our products to have high freshness and quality at all time.

We pay attention to the environment as well as the food processing. At the production facility, we use green business practices in our manufacturing to minimize the carbon footprint. During the production process, we insist to keep food products as natural as possible. We use minimal processing to keep the product nutrients dense, even though our facility is a fully accredited GMP and ISO facility with the strictest international food standards.

Our state-of-the-art freeze drying facility can transform fresh fruits into fruit snacks with just 3% water inside, and also its original taste, vitamins and other nutrients. This is what we believe the most effective way to preserve fruits while not losing its natural and nutritional values and taste. All products are no artificial colors, flavors, and preservatives added, making them a great choice of keeping an active and healthy lifestyle.

We want you!บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันสังคม
7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
9. โบนัสประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส(Sr. Costing Officer)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทุนการผลิต เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตและรายงานประกอบประจำงวด ตรวจนับและจัดทำรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
1.สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน และเป็นพยานในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ปี และทำการปรับผลต่างเข้าระบบ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกัน ของสินค้าคงเหลือในระบบ ณ วันสิ้นงวด กับสินค้าคงเหลือจริงในคลังสินค้า
รายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
2. สรุปรายงานการเบิก-จ่าย บรรจุภัณฑ์จริง เปรียบเทียบกับ BOM การผลิต
เพื่อหาผลต่างของการเบิก-จ่าย บรรจุภัณฑ์จริง กับ BOM การผลิต เป็นข้อสังเกตุให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อมูลต้นสังกัด เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
3. สอบทานรายละเอียดการคำนวณค่าแรง
2.1.ค่าแรงรายวันไทยปกติ
2.2.ค่าแรงรายวันไทยเสริม (ช่วงฤดูกาล)
2.3.ค่าแรงรายวันต่างด้าว CHP ปกติ
2.4.ค่าแรงรายวันต่างด้าว CHP (ช่วงฤดูกาล)
2.5.ค่าแรงผู้ควบคุมการรับวัตถุดิบ (ลงทุเรียน)เพื่อได้ข้อมูลค่าแรงที่ถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปคำนวนต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
4. เก็บข้อมูล Job Cost จากฝ่ายผลิต กระทบยอดกับค่าแรงทำจ่ายจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกัน ของรายงานสรุปค่าแรงทางตรงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล กับ Job Cost เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการวิเคราะห์
5.สรุปรายงานน้ำหนักวัตถุดิบ เข้าและออก ของผลิตภัณฑ์และแต่กระบวนการผลิตในระบบ เปรียบเทียบกับข้อมูลของแผนกผลิต เพื่อหาผลต่างของน้ำหนักวัตถุดิบ เข้าและออกในแต่ละขั้นตอนการผลิตในระบบ กับข้อมูลการผลิตจริง และนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
6. สรุปรายงานต้นทุนการผลิตแต่ละ Product ประจำวัน/และประจำเดือน นำเสนอรายงานต้นทุนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7.กระทบยอดบัญชีแยกประเภท สินค้าคงเหลือทุกประเภทและค่าแรงค้างจ่าย ประจำเดือน
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปิดงบการเงินประจำเดือน
8.งานอื่นๆตามรับมอบหมาย
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายผู้บังคับบัญ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย/หญิงอายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี.สาขาบัญชี
  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-4 ปี (งานตรวจสอบบัญชี)
  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
  สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี ภาษีอากร และ มีความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการศุลกากร , การเปิด L/C , การนำเข้าจากต่างประเทศ
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ในการจัดกิจกรรมและสุขภาพแข็งแรง มีความละเอียดรอบคอบ
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางบัญชี Formula, Microsoft Office อาทิ Word, Excel, Power Point
  ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต, บัญชีต้นทุน
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
  โทร : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
  Email : sunshine_64@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 LINE ID : 0882272275

วิธีการสมัคร
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณชลณิษา, คุณปราชญา
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดถนนสุขุทวิท กม.313 เลขที่ 43/4 หมู่ 3  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร : 02-994-9970 (สำนักงานใหญ่), 039-367-473 (โรงงาน), 039-433-039, 088-227-2275 (โรงงานจังหวัดจันทบุรี)
แฟกซ์ : 02-994-9974 (สำนักงานใหญ่), 039-367-474 (โรงงาน)
Email : sunshine_64@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sunshine.co.th
 LINE ID : 0882272275

สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
รหัสงาน 1044019
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส(Sr. Costing Officer)
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย งานตรวจสอบบัญชี
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณชลณิษา, คุณปราชญา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้