JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 กรกฎาคม 2562
บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (โรงเรียนการบิน BAC)
เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินในนาม โรงเรียนการบินกรุงเทพ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศไทย โดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มีหลักสูตรต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน อาทิ หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) , หลักสูตรนักบินพาณิชย์ ( CPL), หลักสูตรครูการบิน (IP), หลักสูตร CRM Resource Management), หลักสูตร MCC (Multi Crew Co-operation) รวมถึง หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับของสายการบินชั้นนำของประเทศ จึงได้จัดส่งนักบินฝึกหัด มาทำการฝึกอบรมด้านการบิน เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ศิษย์การบินมีความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบินมากขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นผู้ดำเนินการอบรม ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำตลาดด้านนี้มากขึ้น จึงมีวิสัยทัศน์ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด  (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
สวัสดิการ
1. โบนัส
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันกลุ่ม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. สวัสดิการเครื่องแบบและชุดพนักงาน
6. เงินกู้สวัสดิการ
7. สวัสดิการว่าด้วยการแสดงความระลึกถึงต่อผู้เสียชีวิต
8. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือการแต่งงาน
9. สวัสดิการว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร
10. สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท
11. ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พักต่างจังหวัด ,ค่าเดินทาง กรณีไปทำงานต่างจังหวัด
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดของงาน
1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ควบคุม วางแผนบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี และชำระภาษีได้ถูกต้องทันเวลา
3. ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำการทำงานของฝ่ายบัญชีให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตราฐานบัญชี และได้ข้อมูลตามกำหนดเวลา
4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และการปรับปรุงรายการทางบัญชี
5. จัดทำรายงาน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน และปิดบัญชีให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
6. ตรวจสอบ ภ.ง.ด. 3, 53, 54, ภ.พ. 30 และ ภ.พ.36 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นแบบให้ภายในเวลาที่กำหนด
7. เจรจาและประสานงานกับส่วนราชการ เช่น กรมสรรพากร และบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เป็นต้น
8. จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิขาการบัญชี
  เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
  มีความรู้ในขั้นตอน กระบวนการ และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของลูกค้าหรือคู่ค้า
  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริษัท กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
  มีความเป็นผู้นำ วางแผนรอบคอบรวดเร็ว และสามารถทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด
  มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน และการประสานงาน
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (โรงเรียนการบิน BAC)
9/5 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
โทร : 037-349-899 ต่อ 219, 092-253-1048
แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
Email : bangkokflying_64@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ba.ac.th
รหัสงาน 1067166
ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้จัดการแผนกบัญชี
ประเภทงานหลัก งานบัญชี
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การศึกษา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ลงประกาศ 18 กรกฎาคม 2562
ติดต่อ คุณชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้