JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )21 พฤษภาคม 2562
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
To be the leader in sustainable water logistics. And to develop the environmental management for utilities and renewable energy

East Water, one of Thailand’s leading water management providers is looking for qualified candidates to join our ever-expanding team of professionals.

With more than twenty years of experience in water management, our major operations in the Eastern Seaboard have been managing and supplying raw water for industrial and commercial use through a network of underground pipelines.

We have been providing a reliable supply of water to consumers everyday, without disruption. We strive to attain excellence in managing water resources for the benefit of the consumer and aim to ensure the long term competitiveness of Thailand.

อีสท์ วอเตอร์ หรือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อดำรงตำแหน่ง

ภาพรวมธุรกิจ
อีสท์ วอเตอร์ หรือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยมีการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ถือหุ้น 100% ต่อมาในปี 2540 อีสท์ วอเตอร์ ได้เพิ่มทุนขึ้นป็น 1,000 ล้านบาท แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดมเงินจากตลาดทุนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ สนองความต้องการของผู้ใช้น้ำ จวบจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,663.73 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลักได้แก่การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และประชาชนทั่วไป

โครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์, ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำความยาว 378 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำหรือ Water Grid ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชุมชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด
นอกจาก อีสท์ วอเตอร์ จะมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการและลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังคำนึงถึงคุณภาพของน้ำดิบที่ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในระดับมาตรฐานการจัดการระดับการให้บริการ Service Level Management (SLM) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้น้ำได้รับบริการและน้ำที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ ตามวิสัยทัศน์ของอีสท์ วอเตอร์ ในฐานะ”ผู้เชียวชาญด้านการบริหารการจัดการน้ำอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำ ด้วยคุณภาพตามมาตราฐานสากล โดยคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี ”

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพตนเองและครอบครัว
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลืองานณาปนกิจศพ
- เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
- สวัสดิสงเคราะห์ยืดหยุ่น
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าทันตกรรม
- โบนัสตามผลประกอบการ
ฯลฯ
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)

รายละเอียดของงาน
- รวบรวมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
- ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ร่วมจัดทำข้อมูลการสำรวจค่าจ้าง และผลประโยชน์ของบริษัทฯ อื่นๆ เพื่อเทียบเคียงกับบริษัทฯ
- ร่วมจัดทำงบประมาณ / การทบทวนงบประมาณ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ติดตามการประเมินผล KPIs & Competency และดูแลระบบการประเมินผลงานให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24
แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบปริญญาตรี/โท ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (1-5 ปี) เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้างตำแหน่งงาน JD/JE การประเมินผลงาน และการพัฒนาองค์กร (OD)
  มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทนสูง
  มีทักษะด้านการสื่อสารดี ทั้งการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน มีความกระตือลือล้น และมีความสามารถในการปรับตัว
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณสุกัญญา
  โทร : 084-355-6776
  Email : eastwater_78@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอยวิภาวดีซอย 5 ชั้น 24 (สำนักงานใหญ่)
 LINE ID : sukanya_kha

วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
- สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
ชั้น 23-25 อาคารอีสวอเตอร์ เลขที่1 ซอยวิภาวดีรังสิต5 ถนนวิภาวดี  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900
โทร : 02-272-1600 ต่อ 2443
แฟกซ์ : 02-272-1601-3
Email : eastwater_78@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.eastwater.com , www.uu.co.th
รหัสงาน 1069671
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย งานว่าจ้างและเงินเดือน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ พลังงาน
เงินเดือน N/A
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24
วันที่ลงประกาศ 21 พฤษภาคม 2562
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้