JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )19 มิถุนายน 2562
Mediclife Co.,Ltd.
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน, เครื่องมือแพทย์, รถพยาบาล, การอบรมฯ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

  รายละเอียดของงาน
  - บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม
  - จัดทําใบนําฝากธนาคารเพื่อนําเงินสดและเช็ดที่ได้รับนําเข้าฝากธนาคาร
  - จัดทํารายงานสถานะเงินสดประจําวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจําวัน พร้อมนําเสนอผู้บังคับบัญชา
  - จัดเตรียมเช็ด พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสําคัญจ่ายและรายการเชื่อในทะเบียนคุมเช็ค
  - ตรวจสอบเช็ดและใบสาคัญจ่ายเช็อกับใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
  - ตรวจนับเงินสดย่อย ใบสาคัญการเบิกเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดท่างบกระทบยอดเงินสดย่อย
  - จัดทําเช็คพร้อมเสนอให้ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติ
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  *ส่งใบสมัครทาง email หรือมาสมัครด้วยตนเอง
  ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.

  สวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้
  - เงินเดือนประจำ
  - ประกันสังคม
  - สิทธิลาพักร้อน 6 วัน ขึ้นไป (ตามอายุงาน)
  - เงินโบนัสประจำปี (ตามอายุงาน)
  - ปรับเงินเดิอนประจำปี (ตามอายุงาน)
  - ค่าทำงานล่วงเวลา

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  อัตรา เงินเดือน
  1 อัตรา
  15,000 บาท ขึ้นไป
  คุณสมบัติผู้สมัคร
    วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
    อายุ 21 ปี ขึ้นไป
    เพศชาย หรือหญิง
    มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    สามารถทํางานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
    ใช้ MS Office ,E -mail , Internet และอุปกรณ์สำนักงารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
    หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน และความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฏากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  วิธีการสมัคร
 • สมัครงานได้ด้วยตนเอง
 • ส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่ Email
 • ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai
 • ติดต่อ
  คุณพัสกร วัชนุภาพร
  Mediclife Co.,Ltd.
  143,143/1 ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร  10700
  โทร : 02-434-8254
  Email : mediclifeMDL_07@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  รหัสงาน 1080459
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
  ประเภทงานหลัก งานการเงิน-ธนาคาร
  ประเภทงานย่อย งานการเงิน
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
  เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  วันที่ลงประกาศ 19 มิถุนายน 2562
  ติดต่อ คุณพัสกร วัชนุภาพร
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้