JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 สิงหาคม 2562
องค์การสะพานปลา
ประวัติความเป็นมา / วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่เดิมการขนถ่ายจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล
คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการดำเนินงานทางวิชาการและ
ขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้
๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง)
๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น)
๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
๕. บริการเกี่ยวกับให้สิ...
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔-๖

รายละเอียดของงาน
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด มาแสดง ดังนี้
๑.ใบปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร
๒.ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript)
๓.หลักฐานแสดงความสามารถ/ผลงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน หรือประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
๔.รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๕.ทะเบียนบ้าน
๖.บัตรประจำตัวประชาชน
๗.ใบสำคัญทางทหาร
๘.หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิปริญญาโททุกสาขา
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
  ถ้ามีประสบการณ์และหลักฐานการทำงานมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณอัมพิกา เวรุวณารักษ์
องค์การสะพานปลา
149 องค์การสะพานปลา เจริญกรุง 58  แขวงยานนาวา  เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 094-943-0660
แฟกซ์ : 02-212-5899
Email : fishmarket_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : http://www.fishmarket.co.th/
รหัสงาน 1100605
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔-๖
ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ประเภทงานย่อย ธุรการทั่วไป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
วันที่ลงประกาศ 14 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณอัมพิกา เวรุวณารักษ์
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้