JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )14 สิงหาคม 2562
องค์การสะพานปลา
ประวัติความเป็นมา / วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่เดิมการขนถ่ายจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล
คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการดำเนินงานทางวิชาการและ
ขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้
๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง)
๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น)
๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
๕. บริการเกี่ยวกับให้สิ...
ตำแหน่ง : เลขานุการองค์การสะพานปลา (ระดับ ๙)

รายละเอียดของงาน
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๐

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) โดยแนบหลักฐานประกอบตามที่องค์การสะพานปลากำหนด จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับพร้อมรับรองสำเนา) ดังนี้
๑.ใบสมัครในตำแหน่งเลขานุการองค์ารสะพานปลา (แบบฟอร์มที่องค์การสะพานปลากำหนด)
๒.หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๓.เอกสารประกอบเพื่อรับรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๔.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ
๕.ใบรับรองแพทย์ (ผ่านการตรวจไม่เกิน ๑ เดือน)
๖.ตัวอย่างผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ
๗.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๘.เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรเป็นภาษาไทย ความยาว ๔ หน้ากระดาษ พิมพ์ A๔ จำนวน ๔ ชุด (ใส่ซองปิดผนึก) และการนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint หรือ VDO Presentation ไม่เกินคนละ ๑๕ นาที

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิภาวะผู้นำ ในการบริหารงานเป็นอย่างดี
  มีวิสัยทัศน์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวันประกาศรับสมัครภายใต้เงื่อนไข
  - กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  - กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรุฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าสำนักงาน หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว
วิธีการสมัคร
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณอัมพิกา เวรุวณารักษ์
องค์การสะพานปลา
149 องค์การสะพานปลา เจริญกรุง 58  แขวงยานนาวา  เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 094-943-0660
แฟกซ์ : 02-212-5899
Email : fishmarket_08@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : http://www.fishmarket.co.th/
รหัสงาน 1100659
ชื่อตำแหน่งงาน เลขานุการองค์การสะพานปลา (ระดับ ๙)
ประเภทงานหลัก เลขานุการ
ประเภทงานย่อย เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ การเกษตร
วันที่ลงประกาศ 14 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณอัมพิกา เวรุวณารักษ์
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้