JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 มีนาคม 2562
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้มีบริการใหม่ คือ MASS RECRUITMENT ภายใต้ชื่อ PRTR MASS RECRUIT ขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรอีกต่อไป
ตำแหน่ง : HR Manager (ประจำที่ ปอยเปต-กัมพูชา) ติดต่อ คุณโหน่ง 081-9494314 Urgently Required !

รายละเอียดของงาน
-สรุปรายงานในแต่ละเดือนกับ MD โดยตรง
-ควบคุมและบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4000 คน ใน3โรงงานที่กัมพูชา
-วางกลยุทธ์การดาเนินงาน ควบคุมและบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HROD, HRD, HRM) สร้างระบบการจัดการ และโครงสร้างงานบุคคลที่เหมาะสม
-วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน โครงสร้างตาแหน่ง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน ให้เหมาะสมกับการเติบโตขององค์กร และแข่งขันได้
-พัฒนาและวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน (Recruitment & Selection)
-กำหนดกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และกำรบริหำรงำนและงบประมำณต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนในฐำนะ HR BP ให้เหมำะสม นำไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร และตอบโจทย์กำรพัฒนำองค์กรแบบยั่งยืน และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับองค์กรระยะยำว(Retain and Sustain growth)
-วิเครำะห์และวำงแผน ร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรกลุ่มงำนต่ำงๆ ในกำรกำหนด Performance Management ที่สอดคล้อง และเหมำะสมกับทิศทำงขององค์กร และแข่งขันได้
-พัฒนำและบริหำรจัดกำร ระบบฐำนข้อมูล กำรวิเครำะห์ แผนกำรพัฒนำพนักงำนให้มีศักยภำพ สอดคล้อง และรองรับกับกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทในอนำคต
-วิเครำะห์ วำงแผน และออกแบบ กำร Retention พนักงำน กำรสร้ำงควำมผูกพันธ์กับองค์กร (Engagement Plan)
-วิเครำะห์และบริหำรจัดกำร Talent Management, Succession Planning เพื่อรองรับกำรบริหำรคนเก่ง และคนดี
-ระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน(Salary structure) จัดทำประเมินค่ำงำน กำรวิเครำะห์ค่ำงำน กำหนดมำตรฐำนค่ำจ้ำงของบริษัท ให้เป็นไปตำม Career Path, Job Analysis กำร วิเครำะห์ค่ำตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้บริษัทมีควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน
-ทำงาน6วัน จ-ส 08.00-17.00

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปอยเปรต กัมพูชา
ประเทศ Cambodia
อัตรา เงินเดือน
1อัตรา ด่วนมาก!!!
70,000 บาท/เดือน +Fixed Bonus 1 Month + ที่พักฟรี(นอนกับรูมเมท) + อาหารฟรี3มื้อ และสวัสดิการอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ช-ญ อายุ 35ปีขึ้นไป
  จบปริญญาตรีทุกสาขา
  สามารถย้ายที่อยู่ไปกัมพูชาได้
  สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านHRมาก่อน
  มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน เข้ากับคนได้ง่าย ยืดหยุ่น
  ภาษาอังกฤษไม่เน้น
  ต้องเรียนรู้กฏหมายในกัมพูชาได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณโหน่ง
  โทร : 081-949-4314 หรือ 02-716-0000 ต่อ 427 (ติดต่อภายในวันและเวลาทำการ)
  Email : prtrmass-recruit_629@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : PRTR Recruitment ชั้น 22 Italthai Tower
วิธีการสมัคร
- ติดต่อตามอีเมลในแต่ละตำแหน่งงาน
- สมัครผ่าน JobThai.com
- ส่งเอกสารมาที่เบอร์แฟ็กซ์ (ด้านล่าง)
- สัมภาษณ์ทราบผลทันที
ติดต่อ
ติดต่อตามอีเมลในแต่ละตำแหน่งงาน
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
2034 อิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร  10310
โทร : 02-723-4440, 02-716-0000
แฟกซ์ : 02-716-1221
Email : prtrmass-recruit_629@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.prtr.com
1. สายรถประจำทางที่ผ่าน 11,23,58,60,72,93,99,113,206 ลงป้ายอิตาเลี่ยนไทย
2. รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ออกช่องทางที่5 ต่อวินมาที่อาคาร
3. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ออกช่องทางที่1 ต่อวินมาที่อาคาร
4. เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออิตัลไทย ได้เลย
รหัสงาน 854603
ชื่อตำแหน่งงาน HR Manager (ประจำที่ ปอยเปต-กัมพูชา) ติดต่อ คุณโหน่ง 081-9494314 Urgently Required !
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
เงินเดือน 70,000 บาท/เดือน +Fixed Bonus 1 Month + ที่พักฟรี(นอนกับรูมเมท) + อาหารฟรี3มื้อ และสวัสดิการอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน ปอยเปรต กัมพูชา
วันที่ลงประกาศ 20 มีนาคม 2562
ติดต่อ ติดต่อตามอีเมลในแต่ละตำแหน่งงาน
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้