JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sunshine International was established in 1992 on a simple principle: To work together as a family to make simple and nutritious food products that will put a smile on everyone’s face.

Our food products are made from the highest quality ingredients, which are supplied through our own farms and other local farms. All products are made in our 17,600 Sqm facility in Chanthaburi Province of Thailand, where it has quality local fruit farms in this great-growing region. The proximity to the local farms certainly ensure our products to have high freshness and quality at all time.

We pay attention to the environment as well as the food processing. At the production facility, we use green business practices in our manufacturing to minimize the carbon footprint. During the production process, we insist to keep food products as natural as possible. We use minimal processing to keep the product nutrients dense, even though our facility is a fully accredited GMP and ISO facility with the strictest international food standards.

Our state-of-the-art freeze drying facility can transform fresh fruits into fruit snacks with just 3% water inside, and also its original taste, vitamins and other nutrients. This is what we believe the most effective way to preserve fruits while not losing its natural and nutritional values and taste. All products are no artificial colors, flavors, and preservatives added, making them a great choice of keeping an active and healthy lifestyle.

We want you!บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันสังคม
7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
9. โบนัสประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning ) รับสมัครด่วน !

รายละเอียดของงาน
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสังเขปที่เป็นงานเฉพาะ ดังนี้ วางแผนผลิต กำหนดปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ ทำ product profile สินค้า กำหนดราคาสินค้า (ราคาโรงงาน) ติดตาม Order การขายสินค้า เกรด B
1. จัดทำ Budget และ แผนงาน ของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
2. จัดทำติดตาม และสรุปผล KPI ของหน่วยงาน  กำหนด KPI ให้สอดคล้องกับงานของแผนก และ KPI ขององค์กร
3. จัดทำและวางแผนการผลิตประจำปี  แผนงานจะต้องสอดคล้องกับ แผนการขาย (Target sale) กำลังการผลิต ฤดูกาลรับซื้อกับช่วงเวลาการรับซื้อ
4. ทบทวนแผนการผลิตระหว่างปี  เพื่อให้สัมพันธ์กับแผนการขาย และช่วงเวลาการรับซื้อ
5. จัดทำและวางแผนการผลิตประจำเดือน  ต้องสอดคล้องระหว่าง order กับแผนผลิต
6. จัดทำและติดตามแผนผลิตประจำวัน  เพื่อให้สามารถส่งมอบ Order ตามที่รับและรับ Order ให้ได้มากที่สุด
7. จัดทำราคาสินค้า  ราคาสินค้า (ราคาโรงงาน) สอดคล้องตามนโยบาย
8. ตรวจติดตามต้นทุนสินค้าให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่กำหนด  ติดตามประสิทธิภาพการผลิต yield/ ค่าแรง
9. ตรวจสอบติดตามสินค้าคงคลังกับแผนการขาย  เพื่อให้มีพอต่อการตัดสินใจในการรับ Order และผักดันการขายสินค้าเกรดบี
10. ตรวจสอบและอนุมัติการของแผนก ทั้งในระบบและ เอกสาร  Order เอกสารโอนย้าย เอกสารการขาย
11.รายงานผลการดำเนินงานของแผนก  สรุปผลยอดขาย แยกเป็น น้ำหนัก มูลค่ายอดขาย ตามประเภทการขาย
12. จัดประชุมประจำเดือนของแผนก  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน PD/RM/QA
13. เข้าร่วม ประชุม Factory meeting  ประชุมเรื่องแผนการผลการดำเนินงาน
14. ควบคุม / ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้งานที่ออกมาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
15. ทบทวนและจัดทำเอกสารคู่มือการทำงาน  ให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐาน ISO ระบบทางบัญชี
16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ผลสำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย
17. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำหน้าที่ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงานจันทบุรี
ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ด้านการวางแผนผลิตอย่างน้อย 5 ปี และ มีความสามารถในการสร้างสูตร หรือเข้าใจสูตร Excel ในการจัดทำแผน
  มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถที่จะสรุปผลการทำงานการนำเสนอผลงาน
  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point ,Internet ได้เป็นอย่างดี
  มีความกระตือรือร้น
  สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การสื่อสารภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ (พิจารณาพิเศษ)
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น
  มีความรู้ระบบริหารคุณภาพ HACCP, ISO, ความปลอดภัยในอาหาร พื้นฐาน
  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (เน้นการคำนวณ)
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
  โทร : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
  Email : sunshine_50@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 43//4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 LINE ID : 0882272275

วิธีการสมัคร
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณชลณิษา, คุณปราชญา
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดถนนสุขุทวิท กม.313 เลขที่ 43/4 หมู่ 3  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร : 02-994-9970 (สำนักงานใหญ่), 039-367-473 (โรงงาน), 039-433-039, 088-227-2275 (โรงงานจังหวัดจันทบุรี)
แฟกซ์ : 02-994-9974 (สำนักงานใหญ่), 039-367-474 (โรงงาน)
Email : sunshine_50@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sunshine.co.th
 LINE ID : 0882272275

สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
รหัสงาน 958160
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning ) รับสมัครด่วน !
ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานจันทบุรี
วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณชลณิษา, คุณปราชญา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้