JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)

Responsibilities
- เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท
Execution
- ตรวจสอบใบขอซื้อ (Purchase Requisition) และ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำ เบียร์ เป็นต้น ประสานงานกับหน่วยงาน ฝ่ายขาย และติดตามการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทัน ตามวัน และเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบใบอนุมัติสั่งจ่าย (Approval Payment) ส่วนงบประมาณป้อมฯ/ช้างอินเตอร์ ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและติดตามเอกสารสั่งจ่ายส่งให้กับ หน่วยงานบัญชี ให้ทันตามกำหนดวันนัดชำระเงิน กับผู้ขาย
- ควบคุมรหัสงบประมาณโครงการ (External Order : EO) และตรวจสอบรายละเอียดการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ
- ระบุรหัสงบประมาณที่ได้รับการวางบิลจาก Supplier เพื่อสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
- ควบคุม Stock Premium Everton (การเบิก-การรับ) พร้อมสรุปรายการคงเหลือ
Monitoring
- ควบคุมและติดตามการลงทะเบียนใบเสนอราคา จากฝ่ายตลาดในแต่ละเดือน พร้อมสรุปรายการวาง บิล/รายการคงค้าง ที่ยังไม่ได้วางบิล

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
Qualifications
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  มีความกระตือรือร้น และมีมนษุย์สัมพันธ์ดี
  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา สามารถติดตามงานได้ทันกับเวลา
  มีความขยันและละเอียดรอบคอบ
  มีความซื่อสัตย์ สจุริต
  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
Apply for this position please contact
  Contact : คุณชลิตตา เดินสันเทียะ
  Tel : 02-785-5625
  Email : thaibev_435@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_435@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1005030
Position เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
Categories Purchasing/Administrative
Subcategories Office Support
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้าง
Date Posted 17 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company