JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 July 2019
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรม และพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Benefits
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจญ์
3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรส และสิทธิในการลาเพื่อสมรส
4. การลาคลอดบุตร และเงินพิเศษ
5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจ และสิทธิในการลา
6. ช่วยเหลือในกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. การประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันชีวิต
9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
10. เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
13. Fitness
14. รถรับส่งพนักงาน
Position : วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน

Responsibilities
- ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ/ แผนธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน และส่งมอบข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจดังกล่าวให้กับส่วนวิศวกรรมโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการจัดทำ/ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำ/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Payment) และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนติ (ระบบ AFC) ตามที่ได้รับมองหมายในฐานะผู้สังเกตุการณ์ เพื่อให้สามารถทำการส่งมอบงานโครงการได้ตามระยะเวลา และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ
- ศึกษา/ รวบรวม/ นำเสนอ/ ให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องการธุรกิจบัตรโดยสารและ/ หรือธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงินของบริษัทฯ
- ร่วมจัดทำ/ พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลธุรกิจบัตรโดยสาร และธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Job Location
Huai Khwang,  Huai Khwang,  Bangkok
No. of Position
1 อัตรา
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติ/จบการศึกษาจากต่างประเทศ/ปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  มีความเข้าใจภาพรวม แผนงาน และสามารถลำดับขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
  มีความเข้าใจกระบวนการทำงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัตรโดยสาร
  มีความเข้าใจในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเชิงเทคนิค
  มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
  มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (กรุณาระบุคะแนน TOEIC)
  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
How to Apply
• ขั้นตอนที่ 1 : สมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/
• ขั้นตอนที่ 2 : ติดต่อสมัครด้วยตนเอง วันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-13.00 น.
(กรุณาสมัครผ่านระบบล่วงหน้าก่อนติดต่อด้วยตนเอง) ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง สำนักทรัพยากรบุคคล
Contact
แผนกสรรหาว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
189 ถนนพระราม 9  Khwaeng Huai Khwang  Huai Khwang
Bangkok  10310
Tel : 02-354-2000 ต่อ 183102-7
Fax : 02-354-2020
Email : bangkokmetro_149@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.bemplc.co.th
**การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT**
ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกหมายเลข 2 บริเวณใต้อาคารจอดรถ จะมีรถตู้บริการสำหรับพนักงานของบริษัท และผู้สมัครที่ติดต่อสมัครงาน สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง สำหรับเดินทางจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมมายังอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ โดยให้บริการออกจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 7:00 น.-14:15น. และออกจากสำนักงานใหญ่ตั้งแต่เวลา 10:45-17:45 รถจะออกทุก 30 นาที
Job Code 1017947
Position วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
Categories Engineering
Subcategories Electrical/Electronics/Telecom Engineer
Industry Transportation
Date Posted 22 July 2019
Contact แผนกสรรหาว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
Click to view map
View All Positions of This Company