JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
24 August 2019
บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/28 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือของ HEUNG A SHIPPING(Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นสายเดินเรือใหญ่ระดับโลกจากประเทศเกาหลี


บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยตัวแทนขนส่งตู้คอนเทรนเนอร์ รับฝากสินค้า ซ่อมบำรุงตู้สินค้า ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรอันทันสมัย และทีมบริหารที่มีประสบการณ์ ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทฯ มากกว่า 130 ล้านบาท โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ สาขาที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายธุรกิจ และพื้นที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานร่วมงานกับบริษัทฯ ประมาณ 200 คน


ด้วยความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และรัฐบาลไทยในด้านโลจิสติก บริษัทฯ มีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ) / Safety Officer รับสมัครด่วน !

Responsibilities
หน้าที่และความรับผิดชอบ(Duties & Responsibilities)

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการทำงาน และมาตราการป้องกันอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอมาตราการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
3. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายงานในการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
4. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
6. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

Job Location
Bueng,  Si Racha,  Chon Buri
No. of Position Salary
2
N/A
Qualifications
  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองโดยกฏหมายให้ปฏิบัติงาน จป. ได้
  มีใบรับรองเป็นบุคคลเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001:2008 และมีความรู้ในงาน Safety Management จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านธุรกิจขนส่งและบริการอย่างน้อย 3 ปี
  มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  สามารถรักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล้าตัดสินใจบนความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet etc.)
  สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ศรีราชา (จ.ชลบุรี) และ อ.ปลวกแดง (จ.ระยอง) ได้
How to Apply
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  คุณปาณิสรา หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
  1/28 หมู่ที่ 1  Tambon Bueng  Si Racha
  Chon Buri  20230
  Tel : 064-182-6302
  Email : hast01_03@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด ตั้งอยู่ข้างวัดจุกกะเฌอ
  โซนเครือสหพัฒน์ ไม่ต้องเปิด GPS เนื่องจากจะไปอีกสาขา ให้ยึด GPS วัดจุกกะเฌอเป็นหลัก
  Job Code 1071095
  Position เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ) / Safety Officer รับสมัครด่วน !
  Categories Safety/Environment
  Subcategories Safety
  Industry Transportation
  Salary N/A
  Date Posted 24 August 2019
  Contact คุณปาณิสรา หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  Click to view map
  View All Positions of This Company