JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
27 May 2019
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Benefits
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
Position : วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (QS Engineer)

Responsibilities
- ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา
- ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม
- คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา
- รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาคำนวณต้นทุนทั้งโครงการ
- เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้าเพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต่อการเสนอและประเมิน
- ทบทวนแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคา
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
BTS สนามเป้า
Samsen Nai,  Phaya Thai,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า,สิ่งแวดล้อม
  มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในงานถอดแบบและประเมินราคา
  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office) ในระดับดี
  มีทักษะการสื่อสารที่ได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • Contact
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
  Bangkok  10400
  Tel : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_38@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.jec.com
  Job Code 507795
  Position วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (QS Engineer)
  Categories Engineering
  Subcategories Estimate Engineer
  Industry Electrical
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location BTS สนามเป้า
  Date Posted 27 May 2019
  Contact คุณนันธิยา
  Click to view map
  View All Positions of This Company